• „Modernizuj miasto”: Katowice goszczą konferencję na temat, jak stworzyć nowoczesne i inkluzywne środowisko miejskie
  • Dzięki umowom kredytowym, które EBI zawarł z Katowicami w ciągu ostatnich 20 lat na łączną kwotę 205 mln EUR, Bank wsparł miasto w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną
  • W Polsce w ciągu ostatnich czterech lat EBI zainwestował w projekty miejskie 2,7 mld EUR (ok. 11,7 mld PLN), z czego skorzystało 28 miast i ponad 9,3 mln mieszkańców
  • Nowe projekty mają być realizowane w takich obszarach, jak: środowisko, mobilność, mieszkalnictwo, opieka zdrowotna, edukacja, kultura i efektywność energetyczna

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest dziś ponownie w Katowicach z okazji konferencji na temat inteligentnych inwestycji miejskich, zorganizowanej wspólnie z miastem. Stolica Górnego Śląska – 20 lat temu jako pierwsze miasto w Polsce zawarło umowę kredytową z EBI, inicjując pomyślne przekształcenie miasta w tętniące życiem miejsce oferujące zdrowsze środowisko dla mieszkańców i nowe możliwości biznesowe.

„Katowice są wzorem do naśladowania dla Polski i dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego” – powiedział Vazil Hudák, wiceprezes EBI, który nadzoruje operacje w tym kraju. „To miasto jest przykładem udanej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. EBI jest dumny z tego, że przyczynił się do rewitalizacji miasta i odbudowy jego dziedzictwa kulturowego. Teraz jesteśmy gotowi, aby wspierać dalsze innowacyjne projekty miejskie w Katowicach oraz w innych polskich miastach”.

Nowe, rozważane przez EBI projekty miejskie w Polsce mają dotyczyć takich obszarów, jak środowisko, mobilność, mieszkalnictwo, opieka zdrowotna, edukacja, kultura i efektywność energetyczna. Mile widziane są również innowacyjne rozwiązania technologiczne, które mogą sprawić, że miasta staną się bardziej inteligentne i przeciwdziałające społecznemu wykluczeniu.

 

Marcin Krupa, prezydent Katowic, stwierdził: „Znakomita współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pozwoliła nam zdynamizować i przyspieszyć w wielu obszarach proces przejścia z miasta typowo przemysłowego – do dynamicznie i wszechstronnie rozwijającej się stolicy ponad dwumilionowej metropolii. Pierwsze kredyty pomogły nam modernizować drogi i kanalizację. Kolejne pozwoliły nam wybudować wspaniałą siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz zrewitalizować okoliczny teren. Ostatnia umowa z kolei pozwala nam poprawić transport publiczny, m.in. poprzez budowę czterech centrów przesiadkowych. Ta przemiana miasta została dostrzeżona w skali globalnej. Dziś jesteśmy Miastem Kreatywnym Muzyki UNESCO oraz tegorocznym gospodarzem Szczytu Klimatycznego COP 24 – a udział w tym sukcesie ma także EBI”.

„W rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nie tylko kładziemy nacisk na wsparcie i promocję idei smart city, ale podkreślamy też, że bycie smart to coś więcej niż tylko stosowanie najnowszych technologii. Miasto jest smart również wtedy, gdy dba o środowisko, ład przestrzenny, pozwala współdecydować mieszkańcom i korzysta z doświadczeń innych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi dwa projekty dotyczące rozwoju miast – Partnerską Inicjatywę Miast i Human Smart Cities” – powiedział Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński. Minister podkreślił bardzo dobrą współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym: “EBI w ciągu ostatnich 4 lat, wsparł 28 polskich miast 49 kredytami. Poza oczywistymi korzyściami dla mieszkańców, zwracam uwagę na jeszcze jeden aspekt. Dzięki funduszom z EBI, uczymy się wszyscy korzystać ze zwrotnych źródeł finansowania inwestycji. Ich znaczenie będzie w najbliższych latach rosło” – ocenił Kwieciński.

 

Dzisiejsza konferencja – „Modernizuj miasto: Inwestycje w inteligentną i zrównoważoną infrastrukturę miejską” – koncentruje się na eliminowaniu luk finansowych w rozwoju obszarów miejskich oraz planowaniu przestrzennym miast na miarę XXI wieku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.eib.org/infocentre/events/all/upgrade-your-city.htm

 

Informacje o inwestycjach w Katowicach oraz o programie miejskim EBI:

W ostatnich 20 latach Katowice przyciągnęły inwestycje EBI o wartości około 205 mln EUR w formie kredytów bezpośrednich dla miasta oraz inwestycje o znacznie większej wartości – w formie kredytów dla innych kredytobiorców zlokalizowanych w mieście, które pomogły w finansowaniu dużych programów na rzecz infrastruktury miejskiej i innych projektów. W szczególności w 2011 r. EBI przeznaczył 65 mln EUR na wsparcie planów rewitalizacji centrum Katowic, w tym na budowę nowej hali koncertowej dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i remont pobliskiej hali Spodek Arena, obecnie połączonej z nowym Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Obszary miejskie są ważnym obszarem inwestycji EBI. W Polsce w latach 2014–2017 EBI zainwestował około 2,7 mld EUR (ok. 11,7 mld PLN) w projekty miejskie (zob. wykres), z czego 44,3% dotyczyło transportu miejskiego, pomagając tym samym w modernizacji taboru tramwajowego i autobusowego (z uwzględnieniem autobusów elektrycznych), systemów kontroli ruchu i powiązanych sieci transportu publicznego w polskich miastach. Około 30% całości finansowania wywarło także bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko dzięki bardziej ekologicznym i niskoemisyjnym rozwiązaniom technologicznym.

W skali globalnej EBI w ciągu ostatnich siedmiu lat (2011–2017) udzielił kredytów na rozwój obszarów miejskich w wysokości około 149 mld EUR, z czego około 134 mld EUR otrzymały państwa członkowskie UE, a 15 mld EUR – kraje niebędące członkami UE. Około 44 mld EUR, czyli około 30%, przeznaczono na przystosowanie do zmiany klimatu i łagodzenie jej skutków w ramach naszej strategii finansowania miejskiego. EBI przyczynia się także do realizacji projektów municypalnych przez świadczenie usług doradczych, zwłaszcza w ramach programów URBIS,JASPERS i ELENA.