Na październikowej sesji plenarnej kanclerz Niemiec Angela Merkel omówiła wpływ kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 oraz przyszłość Europy z członkami Europejskiego Komitetu Regionów.
Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas powitał Angelę Merkel, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (#CoRplenary) w dniu 13 października. Kanclerz przedstawiła priorytety prezydencji niemieckiej UE, omówiła rolę władz lokalnych i regionalnych w odbudowie Europy i wymieniła poglądy z członkami KR-u w sprawie przyszłości Europy (obejrzyj nagraną debatę tutaj).
Nawiązując do najważniejszych oczekiwań miast i regionów wobec prezydencji niemieckiej, Apostolos Tzitzikostasstwierdził: Trzysta regionów i 90 tysięcy gmin to w UE fundament demokracji, a zarazem jej siatka bezpieczeństwa. Jako lokalni i regionalni przywódcy stoimy na czele walki z pandemią. Niestrudzenie podejmujemy wysiłki, by powstrzymać wirus, pomóc osobom najbardziej narażonym, chronić nasze społeczności oraz lokalne gospodarki i miejsca pracy Obywatele uważają, że jesteśmy najbardziej zaufanym i skutecznym poziomem sprawowania rządów. Jeżeli Europa pragnie nawiązać lepszy kontakt z obywatelami na obszarach lokalnych i znaleźć konkretne rozwiązania ich bolączek, przywódcy lokalni i regionalni muszą mieć większy wpływ na proces podejmowania decyzji w UE.

Pandemia obnażyła ograniczenia obecnie dwuwymiarowej Europy, opartej wyłącznie na państwach członkowskich i Brukselidodał przewodniczący Apostolos Tzitzikostas. Potrzebujemy Europejskiej Izby Demokracji trzech wymiarów z wszystkimi poziomami sprawowania władzy – unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym – działającymi razem dla ludzi i bliżej ludzi. Wierzymy w niemieckie motto „gemeinsam” („razem”). Tylko razem możemy zbudować Europę bardziej odporną, demokratyczną, zrównoważoną i po prostu ludzką.

 

KONTEKST:

Europejskie miasta i regiony nadal stoją na czele walki z pandemią COVID-19. Władze lokalne i regionalne muszą szybko reagować w celu zapewnienia wsparcia obywatelom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji oraz przedsiębiorstwom lokalnym. Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 odbija się na każdym regionie, mieście i społeczności lokalnej w Europie, lecz w sposób bardzo zróżnicowany, co odzwierciedlają wyniki dorocznego barometru regionalnego i lokalnegoprzedstawione przez KR na początku tygodnia. Zgodnie z motto „Razem na rzecz odbudowy Europy” niemiecka prezydencja skupi się bezpośrednio na przezwyciężeniu pandemii COVID-19: zwalczaniu rozprzestrzeniania się wirusa, wspieraniu odbudowy gospodarki europejskiej i wzmacnianiu spójności społecznej w Europie. Bliski kontakt z obywatelami przez cały czas trwania kryzysu pokazuje, że władze lokalne i regionalne muszą być centralnym ogniwem procesu decyzyjnego w celu zapewnienia pomyślnej i sprawiedliwej odbudowy gospodarczej.

Pandemia dowiodła również, że pilnie potrzebne jest umieszczenie władz lokalnych i regionalnych w centrum konferencji w sprawie przyszłości Europy, tak by UE stała się bardziej demokratyczną, przejrzystą i zbliżoną do obywateli unią, która będzie w stanie lepiej reagować na ich potrzeby. Niedawny sondaż (zobacz tutaj) instytutu Kantar uwidacznia, że w każdym kraju przeważająca większość obywateli uważa, że samorząd lokalny i regionalny ma zbyt mały wpływ na szczeblu UE, a absolutna większość jest zdania, że zwiększenie jego wpływu miałoby pozytywne oddziaływanie na zdolność UE do rozwiązywania problemów.