Dzień Handlowca obchodzony 2 lutego to dobra okazja, żeby przypomnieć o konkurencyjności polskich przedsiębiorstw za granicą. Jak wynika z danych Eurostatu wartość polskiego eksportu to 52,3 proc. PKB. Polscy przedsiębiorcy patrzą dziś coraz dalej i podejmują coraz śmielsze biznesowe decyzje. Już 21 proc. eksportu znad Wisły trafia poza rynki Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

Skuteczna i bezpieczna ekspansja zagraniczna nie byłaby możliwa bez wsparcia ubezpieczycieli. Z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” wynika, że głównym zagrożeniem dla biznesu pozostają zaległości w płatnościach. Ich koszty szacuje się na nawet 100 mld złotych rocznie. Przy czym aż 9 na 10 firm w Polsce deklaruje, że ma problem z opóźnieniami w płatnościach. Zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa to drugi najczęściej wskazywany priorytet przez polskie firmy (37 proc.), a 22 proc. dużych przedsiębiorstw wskazuje, że ubezpiecza należności. 114 mld zł obrotu eksportowego polskich przedsiębiorstw było w 2016 r. objęte ochroną ubezpieczeniową. Poziom ubezpieczenia obrotu firm w kraju i za granicą wzrósł o 10%, sięgając wartości 460 mld zł.

 

Indywidualna ocena ryzyka

 

Poza zarządzaniem płynnością finansową, przedsiębiorstwo, aby chronić swój majtek musi wziąć pod uwagę inne zagrożenia, często właściwe dla konkretnej branży. Ocena potencjalnych ryzyk powinna być oparta na indywidualnej analizie. Ubezpieczyciele oferują dziś szeroką ofertę, dedykowaną indywidualnym przedsiębiorcom, jak i dużym firmom. Ubezpieczenia mienia pokrywa koszty związane z odtworzeniem utraconego majątku na skutek zdarzeń losowych. Dodatkowo rekompensatę za straty finansowe w wyniku zastoju produkcji zapewnia polisa od utraty zysku. Ubezpieczenia od cyberryzyk zapewnią z kolei kompleksową pomoc (finansową, prawną oraz przy odbudowie reputacji) w razie coraz powszechniejszych ataków hakerskich lub awarii systemów informatycznych.

 

Odpowiedzialność przedsiębiorcy

 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa firmy kluczowe znaczenie może mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Każde przedsiębiorstwo może być narażone na roszczenia osób trzecich powstałe w związku z poniesionymi przez te osoby szkodami.

 

Ubezpieczenie OC może działać w przypadku popełnienia błędu zawodowego, na przykład błędnego wykonania projektu – wyjaśnia Rafał Mańkowski, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń. I dodaje: Wśród przyczyn powstałych szkód mogą być także sytuacje prozaiczne polegające na tym, że ktoś się poślizgnie na śliskiej podłodze lub jego samochód zostanie uszkodzony przez odpadający element budynku.

 

Co ważne handlowcy i producenci powinni pamiętać o ubezpieczeniu OC za produkt. Partia wadliwego produktu może wyrządzić szkody wielu osobom, a kwota łącznych roszczeń doprowadzić do poważnych trudności finansowych pechowej firmy.

 

Niezbędne wsparcie prawnika

 

Ubezpieczeniem komplementarnym do ubezpieczenia OC jest ubezpieczenie ochrony prawnej. Działa ono na przykład w sytuacjach, gdy klient firmy ubezpieczeniowej wykonał kontrakt, natomiast jego kontrahent chcąc uniknąć płatności lub obniżyć jej wysokość przedstawia nieuzasadnione zarzuty nienależytego wykonania kontraktu. W sytuacjach, kiedy przedsiębiorca zamroził znaczną część zasobów finansowych w materiałach i kosztach siły roboczej, niezbędnych do wykonania kontraktu, przeznaczenie kolejnych kwot na batalię prawną nie zawsze jest możliwe.

 

Rozwój biznesu zarówno w skali mikro, jak i dla dużych korporacji, to suma ciężkiej pracy, odważnych decyzji, znajomości swojej branży, ale i umiejętnego zarządzania ryzykiem. Do tego niezbędna jest odpowiednio skonstruowana ochrona ubezpieczeniowa, która wspiera ekspansję firmy oraz chroni majątek przedsiębiorstwa i jego pracowników.