Wzrost PKB w 2015 roku, ożywienie sektora budownictwa, spadek bezrobocia – optymistyczne dane hiszpańskiego Ministerstwa Gospodarki.


Gospodarka Hiszpanii odnotowuje wyraźny wzrost w większości sektorów, jak wynika z prezentacji dla inwestorów, przygotowanej przez hiszpańskie Ministerstwo Gospodarki w lutym 2016 roku.


Potwierdzają to najnowsze wyniki Eurostatu oraz zbiorcze dane portalu gospodarczego Trading Economics. W czwartym kwartale 2015 roku wzrost gospodarczy Hiszpanii wyniósł 3,5 procent PKB w porównaniu do czwartego kwartału ubiegłego roku. Porównując dane z poszczególnych kwartałów  w latach 2013-2015 można już mówić o stałym trendzie. W 1 kwartale 2015 roku hiszpańska gospodarka odnotowała poprawę PKB o 2,7 procent, w 2 kwartale o 3,2 procent, a w 3 kwartale o 3,4 procent. Są to najlepsze wyniki od ponad ośmiu lat i przewyższają dynamikę strefy 28 państw UE, gdzie odnotowano 1,8-procentowy wzrost PKB w ujęciu rocznym (1,5-procentowy w strefie euro).


Po okresie recesji i zapaści gospodarczej Hiszpania stała się liderem rozwoju wśród państw grupy euro. Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Statystyki (INE): wzrasta konsumpcja wewnętrzna i  eksport, a bezrobocie spada. Od stycznia do grudnia 2015 roku poziom bezrobocia spadł w Hiszpanii o prawie 3 procent. W 2016 roku przewiduje się dalszy spadek do poziomu 19,0% (dzięki  wprowadzanemu programowi reform), który według prognoz osiągnie planowane 15,5 % w 2018 roku. 


W 2015r. Hiszpania stworzyła ponad 803 tysiące miejsca pracy, co stanowi wzrost o 36 procent w porównaniu do roku ubiegłego. W trzecim kwartale 2015 odnotowano w stosunku rocznym wzrost zatrudnienia w 14 branżach*:  

  • usługi mieszkaniowe i branża spożywcza  76,9% (159,2%)
  • edukacja 69,7 % (41,3 %)
  • przemysł wytwórczy 68% (142, 3%)
  • sprzedaż i handel detaliczny 59,9 % (90,8%)
  • budownictwo 59,2%  (53,7%)
  • rolnictwo 45,8% (10,7%)
  • komunikacja i informacja 32,8 (31,3%)
  • badania naukowe i techniczne 32,5 (51,3%)

* w nawiasie podano wzrost procentowy w porównaniu do roku 2013


Jak wynika z danych przedstawionych przez hiszpańskie Ministerstwo Gospodarki, najwięcej nowych miejsc pracy powstało w sektorze usług, dzięki rekordowej ilość turystów, którzy w 2015 roku odwiedzili Hiszpanię. Bezrobotni często znajdowali też zatrudnienie w rolnictwie i nieco rzadziej w  przemyśle. Ożywienie budownictwa, sektora najbardziej dotkniętego kryzysem, obserwujemy już od 2 kwartału 2012 roku, ale dopiero teraz, po raz pierwszy od 2008 roku, wartość dodana brutto wytworzona przez ten sektor wzrosła o 5,5%.


Udział eksportu w PKB wzrósł z 21,9% w 1 kwartale 2009 roku do 33,8% w 3 kwartale 2015 roku.


Hiszpania zanotowała wzrost eksportu w branżach: farmaceutycznej, elektronicznej, motoryzacyjnej i maszynowej. Najwięcej zaimportowano materiałów na potrzeby przemysłu ciężkiego i  elektrycznego: maszyny,  urządzenia, pojazdy i wyposażenie.


Dług publiczny (bez sektora bankowego) zmniejsza się zgodnie z wyznaczonymi przez Brukselę wytycznymi. W 4 kwartale 2015 roku PDP zmniejszył się o 4,5% względem PKB, co stanowi o 0,3 pp. więcej od zaplanowanego progu 4,2%.


Perspektywa ekonomiczna Hiszpanii, w klasyfikacji agencji ratingowych Standard & Poor’s (BBB+, stabilna), Moody’s (Baa2, pozytywna) oraz Fitch (BBB+, stabilna) jest stabilna.