Polski rynek usług transportu lotniczego w 2013 r.

Dynamiczne zmiany związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej spowodowały gwałtowny rozwój rynku transportu lotniczego, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym, a jednocześnie wpłynęły na dostosowanie polskich standardów do wymogów unijnych i światowych.

Dzisiejszy polski transport lotniczy spełnia wszystkie wymogi prawne, organizacyjne, technologiczne na wysokim światowym poziomie, będąc jednocześnie elementem zintegrowanego, europejskiego sytemu transportowego.
W 2004 r. udział Polski w europejskim ruchu lotniczym wyniósł 0,653%. W ciągu następnych 10 lat wzrósł ponad 4-krotnie, osiągając 2,692%. W analizowanym okresie co roku rósł także współczynnik mobilności lotniczej polskiego społeczeństwa. W latach 2004-2006 kształtował się poniżej 0,4 dopiero w okresie 2008-2011 osiągnął poziom 0,5, ale już w roku 2013 znacznie przekroczył poziom 0,6 i wyniósł 0,65.  
W roku 2013 największy udział w polskim rynku lotniczym, według modelu biznesowego, mieli przewoźnicy niskokosztowi (48,3% udziału w rynku), przewoźnicy sieciowi obsłużyli 40,7%, natomiast przewoźnicy czarterowi obsłużyli 11,0% rynku. Od momentu wejścia na rynek przewoźników niskokosztowych w 2004 r., ich udział w strukturze rynku wzrósł z 26,55% w roku 2005 do około 54% w roku 2013.
Przez 10 lat swoją pozycję na polskim rynku ukształtowali przewoźnicy niskokosztowi: Wizz Air, Ryanair, easyJet. Wspomniani operatorzy co roku zajmują wysokie miejsca w klasyfikacji największych przewoźników operujących w Polsce.
W 2013 r. przewoźnicy regularni operujący w Polsce obsłużyli prawie 22 mln pasażerów, tj. o 3,59 % więcej niż w roku 2012 r. i ponad trzy razy więcej niż w 2004 r. Największym przewoźnikiem w 2013 r. na polskim rynku był Ryanair, który przewiózł 6,5 mln pasażerów osiągając prawie 30% udział w rynku. Tym samym irlandzki przewoźnik niskokosztowy zdetronizował PLL LOT, który do roku 2012 posiadał największy udział w rynku.
Oprócz przewozów regularnych nastąpił także rozwój przewozów czarterowych, zwiększony popyt na usługi turystyczne wiąże się z dużymi potrzebami biur turystycznych.
Szybszy przyrost liczby pasażerów niż liczby operacji lotniczych wskazuje, iż przewoźnicy dokonywali zmian w zakresie wykorzystywanej floty oraz w inny sposób optymalizowali siatkę połączeń, poprzez co generalnie wzrosły wskaźniki wykorzystania miejsc w samolotach, a tym samym spadły koszty jednostkowe przewozu jednego pasażera.
Coraz bardziej widoczna jest zależność pomiędzy rozwojem regionów a rozwojem portów lotniczych, porty zwiększają obszar catchment area, prowadzą szereg inwestycji na różnych płaszczyznach dostosowując usługi transportu lotniczego do wszystkich segmentów rynku.
W roku 2013 polskie porty obsłużyły 25 mln pasażerów, analitycy z ULC szacują, że ruch lotniczy w okresie do 2030 r. zwiększy się o ok. 136%, natomiast liczba operacji pasażerskich także zwiększy się, ale już o 58%. Wzrośnie również współczynnik mobilności o 147% .
Polski rynek usług lotniczych do roku 2030 będzie systematycznie i dość równomiernie rozwijał się. Będzie postępowało coraz większe jego zróżnicowanie, pogłębi i wzbogaci się jego segmentacja. Sprzyjać temu będzie postęp techniki lotniczej i środków informatycznego komunikowania się, intensyfikacja procesów globalizacji we wszystkich dziedzinach gospodarowania oraz zwiększająca się mobilność społeczeństwa. Dynamicznemu rozwojowi przewozów będzie towarzyszył intensywny proces dostosowania infrastruktury oraz wzrost jakości świadczonych usług lotniczych i dodatkowych.
Współzależnie z rozwojem przewozów, floty i rynku usług lotniczych będzie rozwijała się infrastruktura lotnicza jako element zsynchronizowanego rozwoju sektora. Przykłady inwestycyjnej działalności w portach lotniczych w zakresie dostosowania (rozbudowy i modernizacji) obiektów infrastrukturalnych do aktualnych i potencjalnych potrzeb można obserwować w wielu europejskich portach lotniczych. DT
Warszawa, 2014 r.
 Liczba pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych w ruchu regularnym i czarterowym w latach 2011-2013

Port Lotniczy

Udział w przewozach LCC w 2004 r.

2 011

2 012

2013

Udział w przewozach LCC w 2012 r.

Struktura obsługi ruchu krajowego w 2013 r.

Udział portu obsłudze w rynku w 2013r.

Dynamika w stosunku do 2012 r.

 

%

%

 

Bydgoszcz

0

268 360

328 099

330 658

2,67

6,85

1,32

0,8

Gdańsk

11,90

2 449 702

2 861 774

2 826 412

16,70

12,44

11,31

-1,2

Katowice

63,50

2 500 984

2 518 409

2 506 694

15,87

2,12

10,03

-0,5

Kraków

15,40

2 994 359

3 408 954

3 636 804

21,88

8,33

14,56

6,7

Lublin

   

5 697

188 723

b.d.

2,64

0,76

3212,7

Łódź

0

390 261

463 459

353 633

4,35

0,01

1,42

-23,7

Modlin

   

857 481

344 566

b.d.

0

1,38

-59,8

Poznań

12,80

1 425 865

1 560 334

1 329 331

8,73

6,07

5,32

-14,8

Rzeszów

0

487 740

562 934

588 148

3,73

21,26

2,35

4,5

Szczecin

1,22

258 217

347 063

322 334

1,74

24,04

1,29

-7,1

Szczytno

0

0

0

0

0

0

0,00

 

Warszawa

9,60

9 322 485

9 567 063

10 669 879

13,75

10,62

42,71

11,5

Wrocław

5,70

1 606 222

1 942 000

1 873 245

10,59

14,03

7,50

-3,5

Zielona Góra

0

6 940

12 290

12 196

0

99,27

0,05

-0,8

RAZEM

13,3

21 711 135

24 435 557

24 982 623

41,59

9,71

100,00

2,2

 

RAPORT RYNEK LOTNICZY 2014,
Autor: dr Dariusz Tłoczyński
Wydawca: Wiadomości Turystyczne, Dwutygodnik branży turystycznej,
e-mail: redakcja@wiadomosciturystyczne.pl, www.wiadomosciturystyczne.pl