Turystyka powinna być jednym z priorytetów w pracach rozpoczętej właśnie kadencji
Parlamentu Europejskiego. Jako trzeciej pod względem znaczenia działalności gospodarczospołecznej UE, turystyce należy się szczególne zainteresowanie ze strony nowych
Europosłów. Na kluczowe względem przemysłu turystycznego kwestie uwagę zwraca Polska
Izba Turystyki.

W 2012 roku zanotowano w Europie 534 milionów przyjazdów turystycznych. Stanowiło to
52% wszystkich przyjazdów na świecie. Jak podkreśla Paweł Niewiadomski, prezes PIT,
w swoim liście skierowanym do posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji 2014-2019,
turystyka generuje ponad 10% PKB w UE, zapewniając około 11% wszystkich miejsc pracy.
W gospodarce europejskiej, turystyka jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia, reprezentującym w UE 382 miliardów euro obrotu bezpośredniego (1324
miliardów euro w całym przemyśle turystycznym). Z turystyki żyje 3,4 milionów
przedsiębiorstw, które tworzą łącznie 15,2 milionów miejsc pracy. To ostatnie jest niezwykle
istotne, gdyż turystyka jest jedną z niewielu gałęzi gospodarki odpornych na kryzys. Mimo
niekorzystnej koniunktury w gospodarce europejskiej, rozwija się w sposób stabilny i ciągle
zapewnia nowe miejsca pracy.
Należy podkreślić kluczową rolę, którą dla rozwoju turystyki odgrywają organizatorzy
turystyki i agenci turystyczni. Przedsiębiorstwa te mają 11% udziału w obrotach z turystyki,
2% udziału w całkowitej liczbie przedsiębiorstw oraz 3% udziału w rynku pracy.
Niestety, mimo ogromnego znaczenia zarówno turystyki, jak i działających w niej
podmiotów, przemysł ten nadal nie traktowany na forum europejskim z należytą uwagą.
Prace legislacyjne, które zwiększyłyby konkurencyjność europejskich firm turystycznych,
prowadzone są powoli i nie są traktowane priorytetowo. Europejska polityka wizowa,
a w szczególności reżim strefy Schengen sprawia, że Kraje Członkowskie notują o wiele
mniejszy ruch turystyczny niż wskazuje na to ich potencjał wynikający z zainteresowania
przyjazdami z krajów spoza Wspólnoty.
„Biorąc pod uwagę potencjał gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, jest niezwykle ważne, aby
branża turystyczna zyskała należytą uwagę w instytucjach europejskich w procesie
kształtowania polityki i prawodawstwa UE.” – pisze Prezes PIT Paweł Niewiadomski w piśmie
skierowanym do posłów Parlamentu Europejskiego kadencji 2014-1019.
Polska Izba Turystyki oraz Europejska Organizacja Touroperatorów i Agentów Turystycznych
ECTAA postulują przede wszystkim, by w Unii Europejskiej utworzono Grupę Roboczą ds.
Turystyki (EU Tourism Integroup). Zadaniem tego organu byłoby monitorowanie wszystkich
zmian w polityce i prawodawstwie oraz ich wpływ na przemysł turystyczny w UE. Grupa
miałaby też dbać o to, aby interes wszystkich udziałowców rynku turystycznego został
wzięty pod uwagę.

parlamentarzystów będzie przede wszystkim zapewnienie równych warunków konkurencji
dla wszystkich podmiotów sprzedających kombinację usług turystycznych oraz uniknięcie
nałożenia niewspółmiernie dużych obowiązków na przedsiębiorstwa.
PIT zwraca również uwagę na zmiany ustawodawstwa dotyczącego praw pasażerów linii
lotniczych. Podkreśla, że wymagają one ostrożnych i wyważonych decyzji, które zapewnią
pasażerom efektywne korzystanie z ich praw i jednocześnie zapobiegną nałożeniu
nieproporcjonalnie wysokich kosztów na branżę lotniczą. Jednocześnie jednak, w związku
z powtarzającymi się sytuacjami bankructw przewoźników lotniczych, Parlament Europejski
powinien zadbać o odpowiednią ochronę pasażerów.
Ogromną pracą, której wykonanie należy do posłów nowej kadencji Parlamentu UE, będzie
uproszczenie polityki wizowej. Jak zauważa PIT, w 2012 roku łącznie 6,6 mln potencjalnych
turystów z sześciu rynków docelowych zostało zniechęconych do wizyty w Europie ze
względu na reżim wizowy strefy Schengen. W związku z tym Parlament Europejski powinien
wesprzeć szybkie i pełne przyjęcie propozycji pakietów wizowych, ułatwiających
i upraszczających procedury wizowe.
Osobną kwestią są problemy związane z ochroną danych osobowych konsumentów.
W związku z nowelizacją Dyrektywy w sprawie ochrony danych osobowych, PIT postuluje,
aby zastanowić się, jak proponowane zmiany wpłyną na działalność przedsiębiorców branży
turystycznej. Ważnym problemem jest również zagwarantowanie przestrzegania przez
państwa trzecie warunków, na jakich przewoźnicy lotniczy mogą przesyłać dane osobowe
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w UE.
W związku z ogromną rolą, jaką w europejskiej gospodarce odgrywają biura podróży,
Parlament Europejski powinien dążyć do stworzenia przyjaznych warunków prawnych dla
prowadzenia przez nie działalności. W związku z tym, pilnej zmiany wymaga system
opodatkowania biur podróży, który obowiązuje od 1997 roku. Należy go bezzwłocznie
przystosować do zmian rynkowych, które zaszły od tamtego czasu. Kolejnym problemem,
który może zaistnieć na szczeblu unijnym, a który może uderzyć zarówno w biura podróży,
jak też w ich klientów, jest kwestia pośrednictwa w ubezpieczeniach turystycznych. PIT
postuluje, aby produkt ten wyłączyć z przeglądu Dyrektywy w sprawie pośrednictwa
ubezpieczeniowego, gdyż inaczej biura podróży będą rezygnowały z jego sprzedaży.
Więcej informacji udziela: Tomasz Rosset, Sekretarz Generalny Polskiej Izby Turystyki,
t.rosset@pit.org.pl

 

 

W nowej kadencji Parlamentu Europejskiego szczególne znaczenie będą miały prace nad
nowelizacją Dyrektywy 90/314/EWG w sprawie podróży zorganizowanych. Zadaniem