Rok szkolny dobiega w tym tygodniu końca, niedługo dzieci wyjadą na krajowe i zagraniczne obozy oraz kolonie. Czy wiesz, z kim wysyłasz swoją pociechę? Jak sprawdzić, czy organizator wyjazdu zapewni naszemu dziecku bezpieczny wyjazd?

Wakacje to przeważnie czas, gdy nasze dziecko wypoczywa aktywnie. Już niedługo dziesiątki tysięcy dzieci ruszą na górskie wyprawy, spływy kajakowe, zagraniczne objazdy autokarowe, obozy sportowe. Oferta jest coraz bogatsza, a formy wypoczynku niezliczone, dzieci będą więc chodziły po górach, wspinały się, pływały, żeglowały, będą wożone autokarami po kraju i po świecie.

Jednak każda najlepsza nawet zabawa musi odbywać się w bezpiecznych warunkach. Wysyłając dziecko na zorganizowany wyjazd wakacyjny należy bezwzględnie upewnić się, że znajdzie się ono pod opieką profesjonalistów. Organizowanie wypraw czy obozów młodzieżowych przez osoby niewykwalifikowane, bądź nieodpowiedzialne, może bowiem skończyć się tragicznie.

Mimo że polskie prawo jest w tym zakresie niespójne, nakłada ono na organizatorów wypoczynku dla dzieci pewne wymogi. Przede wszystkim, każdy z nich ma obowiązek zgłosić taki wyjazd w Kuratorium Oświaty. Sprawdzenie, czy wymóg ten został spełniony powinno być pierwszym krokiem do zweryfikowania rzetelności organizatora. Niestety, fakt, że wypoczynek został zgłoszony do kuratorium nie oznacza, iż spełniane są wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Wynika to z pewnych sprzeczności w polskim prawie, a przede wszystkim z obecnego kształtu rozporządzenia MEN regulującego kwestie wypoczynku dzieci i młodzieży. O zmianę zapisów w rozporządzeniu wnioskował Zespół ds. wypoczynku i turystyki szkolnej dla dzieci i młodzieży powołany przez trzy organizacje samorządowe: Polską Izbę Turystyki, Polską Izbę Turystyki Młodzieżowej i Izbę Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Trwają prace nad zmianą rozporządzenia dotyczącego organizacji wypoczynku. Nowe będzie obowiązywało już za kilka miesięcy, zanim to jednak nastąpi, należy przyłożyć szczególną wagę do sprawdzenia, z kim wysyłamy na wakacje nasze dzieci.

Organizacja imprez turystycznych w celach zarobkowych, a takimi są letnie kolonie czy obozy dla dzieci, stanowi działalność regulowaną prawnie. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, organizator takich imprez ma obowiązek posiadania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Jest to o tyle istotne, że aby uzyskać wpis, należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie ważnej gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, z której pokryte zostaną koszty powrotu uczestników w razie niewypłacalności organizatora. Wybierając zatem organizatora obozu czy kolonii, należy nie tylko sprawdzić, czy zgłosił wypoczynek w kuratorium, ale również czy posiada wpis do rejestru organizatorów turystycznych, a co za tym idzie – ważną gwarancję ubezpieczeniową lub bankową. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych jest jawna. Prowadzi ją Ministerstwo Sportu i Turystyki, dostępna jest na stronie internetowej: http://turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html
 
Warto pamiętać, że szkoły, kluby, parafie, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, które zajmują się organizowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży są zwolnione z obowiązku posiadania wpisu do rejestru jedynie pod warunkiem, że wyjazd nie przynosi im zysków i jest organizowany tylko i wyłącznie dla uczniów lub członków danej placówki lub podmiotu. Jeśli dany podmiot zarabia na organizacji wyjazdu, nawet gdy zysk przekazywany jest na cele statutowe, oznacza, że organizator prowadzi działalność gospodarczą. A w związku z tym, musi posiadać wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych.

Zanim wybierzemy organizatora wypoczynku dla naszego dziecka, warto sprawdzić, czy dane biuro jest członkiem któregoś ze stowarzyszeń branżowych. Może to być ogólnopolska organizacja, taka jak Polska Izba Turystyki, bądź jedno ze stowarzyszeń regionalnych. Samorządy branżowe udzielają klientom informacji o organizatorze, a także podejmują działania negocjacyjne, w razie gdyby zaistniała sytuacja sporna pomiędzy klientem a organizatorem wyjazdu.

Bez względu na to kto organizuje wypoczynek dla dzieci, wyjazd musi spełniać pewne standardy. Aby to sprawdzić, należy zweryfikować, czy organizator dochowuje chociażby pewnych wymogów formalnych. Ma bowiem obowiązek podpisać z uczestnikiem, bądź opiekunem, umowę o imprezę turystyczną i dostarczyć dowód wpłaty. W wypadku wyjazdów organizowanych zarobkowo, nie istnieją żadne odstępstwa od tej zasady. Ponadto w przypadku wyjazdów zagranicznych, organizator musi zapewnić uczestnikom ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Aby zapewnić lepszą opiekę, organizator powinien dysponować wiedzą na temat stanu zdrowia dziecka. Dlatego też, zanim wyślesz dziecko na kolonie, koniecznie wypełnij kartę kwalifikacyjną uczestnika wycieczki. Każdy podmiot, który organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży, musi zapewnić rodzicom możliwość wypełnienia takiego dokumentu. Od tej reguły również nie ma wyjątków. Warto też pamiętać, że organizator musi powiadomić rodziców o niezbędnym wyposażeniu uczestnika wyjazdu, adekwatnie do formy wypoczynku.

Niestety, zdarzają się przypadki, że naszymi dziećmi opiekują się podczas wyjazdu nieodpowiednie osoby. Na szczęście, w tym roku wprowadzono do kodeksu karnego zmiany, których celem jest zminimalizowanie tego ryzyka. Od 26 maja weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi kierownik wycieczki i zatrudnieni przez niego wychowawcy muszą przedstawić ważne zaświadczenie o niekaralności. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy Kodeks karny oraz innych niektórych ustaw:

„Wychowawcą lub kierownikiem tej formy wypoczynku nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece […] albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.”

Kierownik wypoczynku musi posiadać przy sobie kopie zaświadczeń dostarczone przez wszystkich opiekunów i inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi. Ich zgodność z oryginałem musi być potwierdzona przez organizatora.

Pamiętaj, aby dołożyć wszelkich starań, by zwiększyć bezpieczeństwo swojego dziecka podczas wyjazdu wakacyjnego. Więcej informacji o tym, jak zorganizować bezpieczne wakacje znajdziesz na stronie www.bezpiecznekolonieiobozy.pl.

Więcej informacji: Małgorzata Karwat, członek Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki: m.karwat@pit.org.pl, tel.: 783767574