Dzisiejszy wyrok WSA potwierdza stanowisko Polskiej Izby Turystyki: biura podróży nie mają obowiązku szacowania marży od zaliczek. Sąd uchylił niekorzystną interpretację Ministra Finansów w tej sprawie. 

Polska Izba Turystyki podejmuje działania mające na celu zlikwidowanie narzucanego przez Ministra Finansów obowiązku szacowania marży od pobieranych przez klientów biur podróży zaliczek. Minister Finansów stoi na stanowisku, że obowiązek podatkowy dla biur występuje w chwili otrzymania zaliczki na poczet świadczonej usługi. 

Jeszcze w zeszłym roku Polska Izba Turystyki wystąpiła do właściwego organu podatkowego z własnym wnioskiem o podatkową interpretację tego zagadnienia. We wniosku o interpretację Izba przedstawiła szereg argumentów przemawiających za uznaniem, że zaliczka otrzymana przez podatnika przed wykonaniem usługi turystycznej opodatkowanej w systemie VAT marża nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku VAT. 

W wydanej 19 marca 2015 roku interpretacji indywidualnej Minister Finansów nie przychylił się jednak do argumentacji Izby, uznając przedstawione stanowisko za nieprawidłowe. Zdaniem organu, ze względu na specyfikę usług turystyki i brak wiedzy o faktycznie poniesionych kosztach na moment otrzymania zaliczki, podatnik będzie zobowiązany opodatkować otrzymaną zaliczkę określając marżę w drodze prognozy. 

Zgodnie z tą interpretacją, biura podróży powinny obliczać ją na podstawie wstępnie przewidywanych kosztów, które zostaną poniesione z tytułu świadczonych usług. Jeżeli natomiast po wykonaniu usługi, gdy podatnik będzie już znał faktyczną wartość poniesionych kosztów i okaże się, że marża ostateczna będzie inna od prognozowanej – podatnik będzie zobowiązany dokonać korekty podatku (na plus lub na minus) w momencie wykonania usługi. 

Polska Izba Turystyki nie zgadzała się z taką interpretacją i złożyła na nią skargę do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie. W skardze do sądu Izba zarzuciła Ministrowi Finansów naruszenie zarówno przepisów polskiej ustawy o podatku VAT, jak również przepisów Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

PIT wskazała, że przepisy unijne nie dają państwom członkowskim podstaw do wprowadzania na podstawie norm prawa krajowego wymogu rozpoznawania przez organizatorów turystyki obowiązku podatkowego w podatku VAT w dacie otrzymania zaliczki/przedpłaty przed wykonaniem usługi turystyki. Jednocześnie, dostrzegając ogólnoeuropejski charakter omawianego problemu i konieczność jego uregulowania na gruncie prawa unijnego, Polska Izba Turystyki złożyła w skardze wniosek o skierowanie w tym zakresie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

W wydanym dzisiaj wyroku (sygn. III SA/Wa 1767/15) sąd uchylił niekorzystną interpretację Ministra Finansów potwierdzając stanowisko Polskiej Izby Turystyki oraz słuszność zarzutów przedstawionych w skardze. Zdaniem sądu, otrzymanie zaliczki na poczet świadczonej usługi turystyki opodatkowanej w systemie VAT marża nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku VAT, gdyż na moment jej otrzymania nie jest możliwe ustalenie podstawy opodatkowania. 

Ponadto sąd potwierdził, źe obecnie obowiązujące przepisy podatkowe – wbrew opinii Ministra Finansów – nie przewidują obowiązku szacowania podstawy opodatkowania w celu wyliczenia i zadeklarowania przez podatnika świadczącego usługi turystyki należnego podatku VAT. 

Omawiany wyrok został co prawda wydany w indywidualnej sprawie, jednak utrwala kształtujący się już kierunek linii orzeczniczej sądów administracyjnym w tym zakresie. 
Wyrok sądu jest nieprawomocny, co oznacza, że Ministrowi Finansów przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.