Posłowie z Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Turystyki wysłuchali informacji Prezesa POT Rafała Szmytke nt. zasad rozmieszczania turystycznych znaków drogowych jako elementu infrastruktury drogowej.

Wskazał on na niespójność działań poszczególnych oddziałów GDDKiA oraz konieczność wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów. Posłowie byli zdania, że podejmowana działania nie mogą doprowadzić do zagęszczenia znaków informacyjnych w pasie drogi, gdyż już jest ich zbyt wiele. Przedstawiciele GDDKiA chcieliby, aby bezpłatne oznakowanie dotyczyło tylko miejsc nie prowadzących działalności komercyjnej. Zaproszeni goście, wśród których był Sekretarz Generalny PIT Tomasz Rosset, zwrócili uwagę, że tego rodzaju wymagania są niezgodne z tendencją komercjalizacji produktów turystycznych, a szczególną wagę należy przywiązywać do właściwego oznakowania obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Podkomisja wróci do tego tematu po otrzymaniu z GDDKiA wykazu obecnie stosowanych oznakowań.