Grudzień 2015 – kluczowe wskaźniki

• Obsługiwany ruch pasażerski (RPK) wzrósł o 7,9%, natomiastliczba oferowanych miejsc (mierzona wskaźnikiem ASK) wzrosła o 12,7%. 

• Współczynnik wykorzystania miejsc zmniejszył się o 3,1 pp. do 68,2%.

• W grudniu SAS przewiózł łącznie 1,9 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 2,1% w ujęciu rok do roku. 

• Zarówno wskaźnik zysku jak i przychodów jednostkowych (PASK), po uwzględnieniu różnic kursowych uległy zmniejszeniu odpowiednio o 9% i 13%. Wartość nominalna zysku i PASK zmniejszyła się w grudniu odpowiednio o 9% i 13%.

Trendy rynkowe 

Zapotrzebowanie rynkowe w Skandynawii w 2015 roku kształtowało się pozytywnie. Jednakże odnotowany w ciągu trzech tygodni listopada spadek ilości rezerwacji wpłynął negatywnie na poziom ruchu w grudniu. Całkowita pojemność rynku stopniowo rosła w ciągu ostatnich miesięcy i oczekuje się kontynuacji tego trendu, głównie na trasach międzynarodowych. Mimo to na niektórych rynkach zjawisko ostrej konkurencji jest nadal widoczne. Podczas gdy popyt notowany w regionach związanych z branżą naftową jest słabszy, obserwuje się jego zwiększenie na trasach typowo turystycznych i rejsach dalekiego zasięgu. 

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, w sezonie zimowym SASzwiększa liczbę oferowanych miejsc na trasach międzykontynentalnych o około 25%, dzięki zapowiadanym, nowym trasom oraz zwiększeniu częstotliwości rejsów na dotychczasowych kierunkach. Ponadto, do kwietnia 2016 roku wycofywane Boeingi 717, zostaną, przede wszystkim w Szwecji, zastąpione większymi maszynami. W ujęciu ogólnym ma to przyczynić się to do wzrostu wydajności w ruchu rozkładowym w czasie sezonu zimowego o 10-12%. Spodziewany wzrost wydajności bez uwzględnienia rozwoju tras dalekodystansowych kształtuje się na poziomie 3-4%. Całkowita liczba lotów zwiększy się przy tym o około 1%. 

Wzrost poziomu ruchu pasażerskiego 

Liczba miejsc oferowanych przez SAS w grudniu zwiększyła się o 12,7% a rozkładowy ruch pasażerski wzrósł o 7,9%, głównie za sprawą dobrych wyników na trasach europejskich i międzykontynentalnych. Współczynnik wykorzystania miejsc zmniejszył się o 3,1 pp. do 68,2%.

Liczba miejsc oferowanych przez SAS na trasach międzykontynentalnych wzrosła o 23% a ruch pasażerski na tych połączeniach wzrósł o 15%. Na wzrost ten wpływ miało przede wszystkim uruchomienie nowej trasy Sztokholm – Hongkong, a także zwiększenie częstotliwości rejsów na dotychczasowych kierunkach.