Wraz z dniem 1 kwietnia br. zmienił się tryb postępowania w związku z egzekwowaniem praw pasażera linii lotniczych, a dokładniej – prawa do odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot. Dotychczasowy tryb pozwalał na złożenie skargi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub pozwu do sądu. Obecnie, jeśli przewoźnik lotniczy nie odpowie lub jego odpowiedź będzie niesatysfakcjonująca, pasażer będzie miał do wyboru ścieżkę sądową lub skargę do Rzecznika Praw Pasażerów. Zmienią się także terminy i zasady procedowania roszczeń.

 

Mediator pomiędzy pasażerem a linią lotniczą

Rzecznik Praw Pasażera (dalej zwany Rzecznikiem) ma pełnić funkcję tak zwanego mediatora. Jego głównym celem jest polubowne rozstrzygnięcie sporu pomiędzy pasażerem a przewoźnikiem lotniczym w zakresie roszczeń odszkodowawczych wynikających z Rozporządzenia WE 261/2004 (dalej zwanego Rozporządzeniem) bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Tym samym, po zgłoszeniu reklamacji do linii lotniczej w związku z naruszeniem przepisów Rozporządzenia, po jej negatywnym rozpatrzeniu lub po braku odpowiedzi ze strony przewoźnika, pasażer będzie miał dwa wyjścia: skierować się do Rzecznika Praw Pasażera lub do sądu. Oznacza to, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie będzie już rozpatrywał skarg pasażerów, którzy nie uzyskali odszkodowania od linii lotniczej za zakłócony lot. 

 

Zmiana terminów i zasad procedowania roszczeń

– Dotychczasowy proces zakładał możliwość m.in. wniesienia skargi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego po upływie co najmniej 30 dni od dnia doręczenia reklamacji przewoźnikowi. Zmiana, która weszła w życie 1 kwietnia tego roku określa, że nieuzyskanie odpowiedzi od przewoźnika lotniczego w terminie 30 dni oznaczać będzie uznanie reklamacji przez linię lotniczą za zasadną i spowoduje, że przewoźnik będzie zobowiązany do wypłacenia żądanej kwoty za odwołanie lub opóźnienie lotu – wyjaśnia Główny Prawnik GIVT Legal, Elżbieta Tyszka. 

 

Jednak fakt, że linia lotnicza nie zareaguje na naszą reklamację, nie spowoduje automatycznej wypłaty należnego nam odszkodowania. W przypadku braku dobrowolnej wypłaty ze strony linii lotniczej, pasażer będzie musiał użyć kolejnych kroków prawnych do uzyskania odszkodowania. 

 

Ponadto, brak uznania roszczeń pasażera przez linię lotniczą w pełnej wysokości upoważni go do zwrócenia się do Rzecznika Prawa Pasażera o pomoc w rozwiązaniu sporu z linią lotniczą do wystąpienia na drogę sądową– dodaje. 

 

Powyższe zmiany następują w związku z nowelizacją ustawy prawo lotnicze i weszły w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 1 kwietnia 2019 r.

 

Korzyści dla pasażerów płynące ze zmian

Przede wszystkim korzyścią dla pasażera jest uznanie reklamacji za zasadną w przypadku braku reakcji przewoźnika w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia. Następną korzyścią jest również samo powstanie organu, który pozwala na polubowne porozumienie się z przewoźnikiem. Co jest największym plusem. Ponadto, Rzecznik będzie drugą obok sądu instytucją, której postępowanie będzie miało wpływ na bieg przedawnienia roszczenia. Zgłoszenie skargi będzie zawieszało bieg tego terminu (złożenie pozwu do sądu wiąże się natomiast z jego przerwaniem). Ta z pozoru drobna zmiana może mieć ogromne znaczenie dla pasażerów. 

 

– Kłopotliwą dla pasażera jest zawsze kwestia okresu przedawnienia roszczenia, która według prawa polskiego wynosi jedynie rok. Do tej pory wniesienie skargi do polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie miało wpływu na bieg terminu przedawnienia roszczenia. Zmiany w ustawie prawo lotnicze spowodują, że jeżeli pasażer wniesie skargę do Rzecznika, bieg terminu przedawnienia roszczenia zostanie zawieszony – tłumaczy Tyszka. 

 

Pytania i wątpliwości

Czy zatem powołanie nowej funkcji do walki o odszkodowanie jest dla pasażerów szansą na bezproblemowe uzyskanie należnego odszkodowania? To pytanie, choć zadane przedwcześnie, już budzić może u pasażerów wątpliwości. Aby je rozwiać warto monitorować działania Rzecznika lub skorzystać z usług firm pośrednich wyspecjalizowanych w zakresie postępowań odszkodowawczych. Taką jest m.in. GIVT, której dział prawny GIVT Legal na bieżąco śledzi zmiany w krajowych oraz unijnych przepisach dotyczących odszkodowań. Wyczerpujący opis konsekwencji związanych z powołaniem Rzecznika Praw Pasażerów dostępny jest na blogu GIVT.

 

https://givt.com/pl/blog/co-sie-zmieni-w-procesie-odszkodowawczym-po-zmianach-w-polskim-prawie-lotniczym