obradujący w dniu 16 kwietnia 2015 r. , w Izraelu, w Tell Aviv,

uwzględniając wnioski z dyskusji kongresowej na posiedzeniach Komisji  Turystyki Wyjazdowej, Komisji Turystyki Przyjazdowej, Komisji Agentów Turystycznych, Zespołu Turystyki Młodzieżowej,  Komisji Obiektów Noclegowych i Komisji Agentów IATA, zajmuje następujące stanowisko:

W SPRAWIE ZMIAN W PRAWIE TURYSTYCZNYM

Mając na uwadze, że:
•    przedsiębiorcom turystycznym i turystom potrzebne są dobre prawo turystyczne i oparte na nim usługi turystyczne o wysokim standardzie;
•    prawo turystyczne wymaga gruntownych zmian postulowanych od wielu lat przez Polską Izbę Turystyki, w tym wprowadzenia koniecznych zmian w systemie zabezpieczeń turystycznych oraz objęcia regulacjami spraw związanych z szarą strefą;
•    prace nad tymi zmianami wstrzymano ze szkodą dla przedsiębiorców turystycznych i turystów;
Kongres wzywa właściwe organy państwowe o niezwłoczne wznowienie i dokończenie tych prac oraz stworzenie lepszych warunków do udziału samorządu gospodarczego turystyki przy opracowywaniu zmian prawa turystycznego.  
Kongres apeluje w szczególności o nową ustawę o turystyce, która kompleksowo ureguluje wszelkie obszary działalności turystycznej.

W SPRAWIE STANDARDU WARUNKÓW UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOUROPERATORÓW – CZŁONKÓW IZBY

Mając na uwadze, że warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez touroperatorów – członków Izby powinny wyróżniać się najwyższym standardem Kongres wyraża opinię, że touroperatorzy i władze Izby powinni podjąć działania umożliwiające nadanie warunkom uczestnictwa takiego standardu.   

W SPRAWIE STANDARDU UMÓW AGENCYJNYCH

Mając na uwadze, że dla jakości usług turystycznych świadczonych turystom duże znaczenie mają należycie określone w umowie agencyjnej i wzajemnie korzystne warunki współpracy pomiędzy touroperatorem  a agentem turystycznym, Kongres zajmuje stanowisko, że przy zawieraniu umowy agencyjnej strony powinny – w duchu partnerskiej współpracy –  wykazać dbałość:
•    aby umowa była jasna, napisana zrozumiałym językiem, logiczna, wolna od sprzeczności, nie wymagająca interpretacji – dla uniknięcia konfliktogennych zabiegów interpretacyjnych, sporów i procesów sądowych,
•    aby umowa była zgodna z prawem,
•    aby każda ze stron dobrze wiedziała jakie są jej prawa i obowiązki,
•    aby każda ze stron dobrze wiedziała jak ma wykonywać obowiązki i jak ma realizować uprawnienia,
•    aby umowa nie nakładała obowiązków niemożliwych do wykonania,
•    aby umowa była ekwiwalentna w zakresie odpowiedzialności stron, to znaczy aby za naruszenie umowy taką samą odpowiedzialność ponosił agent jak i touroperator,
•    aby kara umowna za naruszenie umowy była proporcjonalna do wagi naruszenia,
•    aby umowa określała czytelną procedurę współdziałania stron umowy przy wykonywaniu obowiązków umownych, gdy z natury tych obowiązków wynika, że dla należytego wykonania obowiązków konieczne jest takie współdziałanie,
•    aby o proponowanych zmianach umowy lub o nowej umowie druga strona dowiedziała się z odpowiednim wyprzedzeniem.

W SPRAWIE SYSTEMU SYGNALIZACJI I OSTRZEŻEŃ O ZAGROŻENIACH BEZPIECZEŃSTWA  OBYWATELI POLSKICH PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ

Mając na uwadze, że:
•    dla touroperatorów organizujących imprezy turystyczne za granicą oraz turystów zamierzających uczestniczyć lub uczestniczących w imprezach ważne znaczenie, z uwagi na ich bezpieczeństwo, ma działający w Ministerstwie Spraw Zagranicznych system sygnalizacji i ostrzeżeń o zagrożeniach bezpieczeństwa obywateli polskich przebywających w określonym kraju;
•    system ten nie działa należycie zwłaszcza w zakresie aktualizowania sygnalizacji i ostrzeżeń,
Kongres Polskiej Izby Turystyki wyraża opinię, że konieczne jest jego usprawnienie, tak aby zapewniał dostęp do aktualnych informacji o zagrożeniach i wskazywał touroperatorom jasne procedury postępowania w takich przypadkach, oraz że w pracach nad modyfikacją systemu powinien być zapewniony udział Polskiej Izby Turystyki.

W ZAKRESIE TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ DO POLSKI

Mając na uwadze wzrost w ostatnich latach znaczenia turystyki przyjazdowej do Polski, a co za tym idzie przedsiębiorstw zajmujących się turystyką przyjazdową, Kongres wyraża opinię, że Polska Izba Turystyki powinna:
•    podejmować zdecydowane kroki zmierzające do rozwiązania bieżących problemów branży przyjazdowej takich jak uciążliwe konsekwencje wprowadzenia nowego systemu rezerwacyjnego przez Muzeum Auschwitz. W takich przypadkach władze Izby powinny podejmować działania na szczeblu ministerialnym, nadając im odpowiedni do sytuacji wydźwięk medialny;
•    stworzyć system współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją Polski za granicą na każdym szczeblu; Izba powinna być aktywna w kontaktach  z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi (ROT, LOT);  w większym zakresie współpracować z samorządami i lokalnymi strukturami administracji państwowej przy promocji polskich produktów przyjazdowych a także zaktywizować współpracę z POT w celu zapewnienia większego udziału  przedsiębiorców turystyki przyjazdowej w działaniach POT;
•    zaktywizować działania zmierzające do wykorzystania środków finansowych dostępnych w ramach wsparcia eksportu i MSP dostępnych m.in. w Ministerstwie Gospodarki – realizującym projekty wspierające eksport, czy w lokalnych samorządach, itp.;
•    wykorzystać okoliczność, iż wiele działań ma charakter promocyjny, np. misje gospodarcze, w których jest miejsce dla małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak biura przyjazdowe.

W ZAKRESIE TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ

Kongres  wyraża opinię, że konieczna jest promocja wysokiej jakości usług turystycznych dla młodzieży, edukacja organizatorów wypoczynku i turystyki szkolnej w zakresie dobrych praktyk oraz zobowiązanie Oddziałów PIT do wdrożenia i promowania Kodeksu Dobrych Praktyk. Nadto Kongres apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o  przyśpieszenie prac nad ustawą o systemie oświaty w zakresie przepisów  dotyczących  wypoczynku dzieci i młodzieży.  Kongres wyraża opinię, że w pracach tych należy zwrócić szczególną uwagę na rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo uczestników  i redukujące  zagrożenia, w tym na działalność w turystyce młodzieżowej osób fizycznych  nie będących przedsiębiorcami. Kongres wskazuje na potrzebę wyeliminowania, w ramach prac nad nowym prawem turystycznym, niespójności przepisów oświatowych w zakresie organizacji wypoczynku i turystyki szkolnej.

W SPRAWIE WSPÓŁPRACY AGENTÓW IATA – CZŁONKÓW IZBY Z LINIAMI LOTNICZYMI

Kongres wyraża opinię, że działania Polskiej Izby Turystyki na rzecz poprawy sytuacji Agentów IATA – członków Izby na rynku sprzedaży biletów lotniczych powinny być podejmowane we współpracy ze Zrzeszeniem Agentów IATA w Polsce, FAG i ECTAA oraz przy wykorzystaniu instytucji posiedzeń APJC. Kongres uważa za celowe wspólne wypracowanie przez Izbę i te organizacje takich zasad współpracy między agentami a liniami lotniczymi, które:
•    umożliwią agentom działalność bez nadmiernych obciążeń z tytułu wymaganych przez linie lotnicze zabezpieczeń finansowych,
•    przyczynią się do zwiększenia sprzedaży biletów lotniczych przez agentów.
Kongres wyraża również opinię, że Polska Izba Turystyki powinna, wspólnie ze Zrzeszeniem Agentów IATA w Polsce i ECTAA,  podjąć rozmowy z ubezpieczycielami w sprawie możliwości uzyskania przez agentów zabezpieczeń finansowych u ubezpieczycieli.