Polska Izba Turystyki zainicjowała za spotkanie z Elżbietą Bieńkowską, Komisarzem UE ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także z przedstawicielami ECTAA.

Przedmiotem spotkania były kroki, jakie należy podjąć w celu usunięcia barier dla rozwoju turystyki.

Podczas spotkania, które odbyło się 22 kwietnia w Brukseli, prezes PIT Paweł Niewiadomski rozmawiał z Elżbietą Bieńkowską na temat czterech zasadniczych barier hamujących rozwój turystyki w Polsce i w Europie. W spotkaniu udział wzięli również: Prezes ECTAA Lars Thykier oraz Sekretarz Generalny ECTAA Michel de Blust. Podczas spotkania Elżbieta Bieńkowska przyjęła zaproszenie na konferencję ECTAA, która odbędzie się 21 maja w Budvie.

Tematem spotkania była rola turystyki w strukturach unijnych oraz najważniejsze plany dotyczące jej rozwoju. Prezes PIT zwrócił uwagę Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej na fakt, że turystyka powinna być przez UE traktowana priorytetowo ze względu na to, że jest najbardziej perspektywiczną gałęzią europejskiej gospodarki. Przypomniał, że sama Pani Komisarz mówiła na targach Fitur w styczniu 2015:

„W tych trudnych czasach turystyka jest […] kluczowa. Wypracowuje ona 5% europejskiego PKB i jest trzecim co do wielkości sektorem gospodarki w Europie. Pośrednio i bezpośrednio  zapewnia zatrudnienie niemalże 12 milionom osób.”

Prezes PIT przypomniał Elżbiecie Bieńkowskiej, jakie według ECTAA i PIT sprawy powinny w pierwszej kolejności zostać rozwiązane na gruncie europejskim tak, aby turystyka mogła rozwijać się bez przeszkód.

Po pierwsze, poruszono kwestię nowelizacji Dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Komisja Europejska planuje objąć agentów turystycznych i organizatorów turystyki zakresem znowelizowanej Dyrektywy. Zgodnie z projektem, touroperatorzy i biura podróży, sprzedający ubezpieczenia turystyczne, musieliby posiadać odpowiedni poziom wiedzy i kompetencji, nieposzlakowaną reputację oraz ubezpieczenie zabezpieczenie na wypadek swojej niewypłacalności.  
Wprowadzenie zapowiadanych zmian spowodowałoby szereg niekorzystnych konsekwencji zarówno dla konsumentów, jak i dla branży turystycznej. Turyści przeważnie ubezpieczają się na podróż zagraniczną w momencie, gdy kupują w europejskich biurach podróży gotowy pakiet usług turystycznych. Jeśli agenci turystyczni nie będą uprawnieni do sprzedawania ubezpieczeń turystycznych, większa liczba obywateli Unii Europejskiej będzie podróżowała bez polisy, a tym samym bez zabezpieczenia finansowego. W związku z tym PIT zabiega o to, aby agenci i organizatorzy turystyczni nie zostali objęci nowelizacją Dyrektywy.

Paweł Niewiadomski, Lars Thykier i Michel de Blust zwrócili też uwagę Komisarz Bieńkowskiej na kwestie związane z ochroną konsumenta, co wiąże się z opracowywaną obecnie nowelizacją Dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Obecnie projekt dyrektywy jest przedmiotem trójstronnych uzgodnień pomiędzy Radą Unii Europejskiej, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.

Problematyczna pozostaje sprawa statusu ofert typu click through, czyli pakietów dynamicznych oferowanych przeważnie online przez linie lotnicze. Według ECTAA, taka oferta powinna być objęta tym samym poziomem ochrony, co impreza turystyczna. Zapewni to równowagę konkurencyjną pomiędzy uczestnikami rynku turystycznego, a także zwiększy poziom ochrony konsumenta.

Sprawą, która wymaga jeszcze dopracowania, są również koszty ponoszone przez touroperatorów w obliczu wystąpienia tzw. siły wyższej. Według PIT, jeśli w skład imprezy turystycznej wchodzi usługa transportowa, to obowiązki touroperatorów powinny być zrównane z tymi, które nałożone są na linie lotnicze w ramach praw przysługujących pasażerom. W przeciwnym wypadku, naruszona będzie bowiem zasada konkurencyjności.

Ważną kwestią, o rozwiązanie której zabiega na gruncie unijnym Polska Izba Turystyki, jest nowelizacja dyrektywy o VAT, a w szczególności tzw. procedury specjalnej, czyli naliczania VAT od marży. Przepisy jej dotyczące są już bowiem przestarzałe i niedostosowane do obecnej sytuacji rynkowej. W efekcie, zamiast ułatwiać rozliczanie VAT, powodują mnóstwo niejasności interpretacyjnych, które utrudniają życie przedsiębiorcom. Skrajnym przykładem interpretacji tej Dyrektywy jest polskie Ministerstwo Finansów. Interpretacja dotycząca opodatkowania zaliczek VAT-em paraliżuje funkcjonowanie biur podróży i niektórych hotelarzy.

Ponadto, prezes PIT i przedstawiciele ECTAA poruszyli podczas spotkania kwestię uproszczenia procedur wizowych. Według PIT, reżim wizowy strefy Schengen hamuje rozwój turystyki do krajów Unii Europejskiej. W 2012 roku łącznie 6,6 mln potencjalnych turystów z sześciu rynków docelowych zostało zniechęconych do wizyty w Europie ze względu na wymogi proceduralne związane z pozyskiwaniem wiz. Dwa spośród trzech najważniejszych rynków przyjazdowych do Europy, czyli Rosja i Chiny, podlegają pod reżim wizowy strefy Schengen.

W związku z tym kluczowe jest przyjęcie propozycji Pakietu Wizowego, opublikowanego 1 kwietnia 2014 roku przez Komisję Europejską. Jego celem jest uproszczenie procesu wizowego, obniżenie kosztów i skrócenie procedur, co ułatwi podróż do Europy, w szczególności osobom często podróżującym. Ustanawia on też nowy rodzaj wizy o nazwie ‘touring visa’ dla turystów zwiedzających Europę, na pobyt dłuższy niż 90 dni, w dowolnym okresie 180 dni przewidzianych w ramach krótkoterminowej wizy Schengen.

„Jestem bardzo zadowolony z przebiegu spotkania. Myślę, że dzięki niemu proces lobbingu na rzecz rozwoju polskiej i europejskiej branży turystycznej posunął się o krok naprzód. Pani Komisarz Elżbieta Bieńkowska przyjęła ze zrozumieniem nasze argumenty i – co cieszy –przyjęła zaproszenie na konferencję ECTAA w Budvie. Myślę, że dzięki jej staraniom turystyka może zyskać jeszcze lepszą pozycję na liście priorytetów Komisji Europejskiej.” – komentuje Paweł Niewiadomski.