W siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyło się spotkanie podsumowujące etap konsultacji dot. wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich.

Witając uczestników Wiceprezes UOKiK Jarosław Król wskazał na konieczność implementacji dyrektywy i wyboru modelu ADR do zastosowania w Polsce. Zabierając głos w dyskusji Sekretarz Generalny PIT Tomasz Rosset podkreślił, że dyrektywa nie zawiera obowiązku tworzenia sektorowego ADR (także dla turystyki) i nie można bezpośrednio kopiować rozwiązań stosowanych w innych gałęziach gospodarki np. w bankowości. Widząc potrzebę wprowadzenia ADR branża turystyczna nie może zostać obciążona kosztami jego powstania. Zgłoszone podczas spotkania uwagi będą przedmiotem analizy, a dalsze prace będą odbywały się w zespołach roboczych.