Dzięki wsparciu unijnemu za ponad 10,5 mln zł w gminach Piaseczno, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna powstanie 16 nowych tras rowerowych o łącznej długości ponad 86 km. W budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej ponad 6,7 mln zł zainwestuje również gmina Pułtusk. Natomiast gmina Stare Babice kwotę ponad 2,3 mln zł przeznaczy na uruchomienie ośrodka kultury wraz z gminną biblioteką. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 19,5 mln zł z RPO WM 2014-2020. Umowy o dofinansowanie tych trzech projektów podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci

 

Ścieżki rowerowe w Piasecznie i okolicznych gminach

 

Ponad 10,5 mln zł wsparcia unijnego trafi do gmin Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria i Piaseczno, gdzie już w połowie przyszłego roku powstanie łącznie ponad 86 km dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, czyli stojakami na rowery czy stacjami naprawczymi. W ramach projektu wykonane zostaną też: nowa kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociągi, sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe a także oświetlenie. Powstałe trasy będą pełniły funkcję korytarzy transportowych i zachęcą mieszkańców do korzystania z roweru jako alternatywnego środka komunikacji miejskiej. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się też emisja zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Inwestycja będzie realizowana w partnerstwie trzech gmin na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Tytuł projektu:Budowa zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno

Beneficjent:Gmina Piaseczno

Całkowita wartość projektu: 13 323 644,74 zł

Kwota dofinansowania: 10 506 161,30 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Nowe ścieżki i infrastruktura rowerowa w Pułtusku

 

Na poprawę warunków do rowerowych wycieczek mogą liczyć również mieszkańcy Pułtuska. Dzięki ponad 6,7 mln zł z funduszy unijnych już w połowie przyszłego roku powstaną nowe ścieżki rowerowe w ciągu ulic gminnych: Baltazara, Słowackiego, Gajkowicza, Wyszyńskiego, Sarbiewskiego, Jana Pawła II, Granicznej, Bartodziejskiej i Al. Tysiąclecia. Poza tym w ramach projektu zakupione zostaną stojaki rowerowe (15 szt.), wiaty dla rowerów (12 szt.), punkty samoobsługi serwisowej (6 szt.), monitoring wizyjny (12 szt.), a także oświetlenie uliczne (25 szt.). Wykonana zostanie też kanalizacja deszczowa na ul. Sarbiewskiego. Inwestycja uzupełni dotychczasowe węzły przesiadkowe, a sprawny system komunikacji publicznej ma być zachętą dla mieszkańców Pułtuska do korzystania z tej formy transportu. Realizacja projektu ma również przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, hałasu i do poprawy środowiska naturalnego w gminie. Partnerem projektu jest powiat pułtuski.

 

Tytuł projektu:Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim

Beneficjent:Gmina Pułtusk

Całkowita wartość projektu:13 095 810,00 zł

Kwota dofinansowania:6 717 226,92 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Ośrodek kultury i gminna biblioteka w gminie Stare Babice

 

Gmina Stare Babice zainwestuje fundusze unijne w modernizację i wyposażenie budynku w Zielonkach Parceli. Na ten cel przeznaczono ponad 2,3 mln zł z UE. W obecnym kompleksie edukacyjno-kulturalno-sportowym powstanie ośrodek kultury oraz biblioteka. W ramach projektu zostanie zakupiona i zamontowana w auli ośrodka kultury instalacja wentylacji i klimatyzacji oraz powietrzna pompa ciepła. Planowane jest też zakupienie wyposażenia i sprzętu multimedialnego m.in. sprzętu „audio” i oświetlenia scenicznego.

 

W wyremontowanym obiekcie będą odbywały się wydarzenia kulturalne, wystawy, konkursy, imprezy artystyczne czy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Partnerami projektu są Stowarzyszenie Odkrywamy Świat z miejscowości Koczargi Stare oraz Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni z miejscowości Mariew.

 

Tytuł projektu:Wyposażenie budynku komunalnego służącego działalności kulturalnej w Gminie Stare Babice  

Beneficjent:Gmina Stare Babice

Całkowita wartość projektu:4 173 980,55 zł

Kwota dofinansowania:2 336 521,66 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe