Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostanie pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Biedermeier, jako pierwsza najbardziej powszechna sztuka mieszczańskiego stylu życia, przyjętego również w kręgach ziemiaństwa polskiego, narodził się w krajach niemieckich po Kongresie Wiedeńskim (1815) i trwał do Wiosny Ludów (1848). Wywarł znaczący wpływ na całą Europę. Wystawa opisuje kilka najistotniejszych zjawisk, które były konsekwencją nowego ładu społecznego w Europie

Po wojnach napoleońskich rosła pozycja zamożnego mieszczaństwa z jego systemem wartości i dążeniem do „małej stabilizacji”, większej rangi nabrała rodzina i dziecko – stąd popularność portretu rodzinnego. Coraz istotniejszą rolę odgrywała edukacja i zabawa, kultywowano postawy patriotyzmu lokalnego i narodowego. Z tym ostatnim wiąże się zainteresowanie najbliższym otoczeniem, jego zabytkami i osobliwościami, ale także pamiątkami świadczącymi o kształtowaniu się nowej świadomości narodowej.

Jako sztuka zamożnego mieszczaństwa biedermeier zaspokajał potrzebę komfortu, co znalazło wyraz w funkcjonalnych i szlachetnych w swojej prostocie meblach oraz wyposażeniu wnętrz. Rozwojowi kultury życia codziennego towarzyszył wzrost zapotrzebowania na przedmioty rzemiosła artystycznego (szkło, srebro, porcelanę i biżuterię), opartego na nowoczesnych formach. Do dzisiaj meble i inne przedmioty codziennego użytku tej epoki są wzorem solidności, prostoty i funkcjonalności.

Wystawa obejmuje sztukę niemiecką, austriacką i przede wszystkim ziem polskich: Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Galicji czy Wileńszczyzny. Dlatego obok dzieł takich artystów jak Ferdinand Waldmüller, Carl Spitzweg, Moritz von Schwind pokazane będą prace Jana Chruckiego, Aleksandra Gryglewskiego, Rafała Hadziewicza, Wincentego Kasprzyckiego, Marcina Zaleskiego.


Wystawa będzie pierwszą prezentacją sztuki biedermeieru w Polsce, tym cenniejszą, że zgromadzi najwybitniejsze dzieła tego nurtu, przechowywane w polskich zbiorach. Oprócz eksponatów z kolekcji MNW, zostaną pokazane zabytki z muzeów narodowych w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku i Wrocławiu, muzeów regionalnych w Jeleniej Górze i Koninie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, a także muzeów rezydencji: Pałacu króla Jana III w Wilanowie, Muzeum-Zamku w Łańcucie, Muzeum Zamkowego w Pszczynie i Muzeum w Przeworsku. Dwa obiekty pochodzą z instytucji zagranicznych, Morawskiej Galerii w Brnie i Wallraf-Richartz-Museum w Kolonii. Ta imponująca lista instytucji znakomicie ilustruje rangę i skalę przedsięwzięcia.