Incentive travel i turystyka biznesowa wymagają dalszej pomocy sektorowej
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel wystosowało list do wicepremiera Jarosława
Gowina oraz kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z postulatami o dalszą
pomoc sektorową w obliczu przedłużającego się stanu pandemii i ograniczeń w organizacji
wyjazdów biznesowych, spotkań, wydarzeń.
Przedsiębiorcy działający w branży turystyki motywacyjnej (incentive travel – zagraniczne wyjazdy grupowe dla
klienta biznesowego B2B), od marca br. czyli już ponad 8 miesięcy notują ponad 90% spadki obrotów
spowodowane czynnikami niezależnymi od tych firm, jakimi są pandemia Covid-19 oraz związane z nią
obostrzenia ograniczające prowadzenie działalności gospodarczej. Tylko mała część firm z sektora
incentive travel – ok. 10% organizuje także eventy lub wydarzenia online.
Członkowie SOIT, wg cyklicznego badania rynku incentive travel “Barometr SOIT” prowadzonego przez
certyfikowaną agencję badawczą, zrealizowali w 2019 roku ponad 900 wyjazdów motywacyjnych
/incentive travel/, w których wzięło udział blisko 49 tys. osób. Od marca 2020, ta sama grupa agencji
zrealizowała tylko 9 wyjazdów, gdyż gorący sezon na incentive travel zaczyna się w marcu.
Dotychczasowe tempo wzrostu, samego sektora incentive travel wynosiło do tej pory kilkanaście procent rocznie –
wzrost o 18,5% biorąc pod uwagę 2018 i 2019 rok. Szacowana wielkość rynku wyjazdów incentive w Polsce 2019
roku to blisko 767 mln zł.
Biorąc pod uwagę siłę nabywczą incentive travel i innych sektorów w ramach przemysłu spotkań przed pandemią,
intensywny rozwój tej branży, poczynione inwestycje kapitałowe, w zasoby ludzkie, w infrastrukturę i sprzęt,
aktualna sytuacja rysuje się dramatycznie. Dynamicznie rozwijający się przemysł został zatrzymany. Zanim
nastąpiło ponowne otwarcie i rozpoczęcie prac nad odbudową popytu, biznes w przemyśle spotkań i wydarzeń
został ponownie zablokowany.

Aby nie dopuścić do pogłębienia się zapaści biznesowej firm działających w branży incentive travel oraz
przemyśle spotkań i wydarzeń, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel skierowało w dniu 21.10. list do
wicepremiera Jarosława Gowina oraz kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z postulatami
dotyczącymi dalszej pomocy dla branży. Organizacja wnioskuje o:
1) Objęcie „mini tarczą dla turystyki” pośredników turystycznych. Dodanie PKD 79.11B do listy PKD
objętych pomocą sektorową na mocy Ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw, Dziennik Ustaw 2020, poz. 1639.

Temat PKD w przypadku branży turystycznej jest złożony, co powoduje, że część przedsiębiorców nie mogła
skorzystać z pomocy w ramach tarczy sektorowej dla turystyki. W kodach PKD widnieją organizatorzy turystyki
(79.12Z), agenci turystyczni (79.11A) i pośrednicy turystyczni (79.11B) Z kolei w ustawie o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017, Dz. U. 2017 poz. 2361, w
paragrafie 4 jest mowa o przedsiębiorcy turystycznym, organizatorze turystyki i agencie turystycznym.
Wobec powyższego w ustawie brakuje “pośredników turystycznych”, a w kodach PKD nie funkcjonuje
przedsiębiorca turystyczny. Kody PKD nie zostały dostosowane do zmian w prawie turystycznym, co obecnie
tworzy lukę i uniemożliwia wsparcie firm, które jako wiodące wskazują PKD 79.11B. czyli działalność
pośredników turystycznych (działalność polegająca na wykonywaniu na zlecenie Klienta, czynności
faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.)
Jest to znacząca liczba firm w sektorze przemysłu spotkań i wydarzeń. Podmioty te obsługują klienta
biznesowego pod kątem organizacji podróży służbowych, w tym pośrednictwa w sprzedaży zakwaterowania,
wystawiania biletów lotniczych/kolejowych, organizacji usług gastronomicznych i transportowych, organizacji
wydarzeń typu MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) itp.

Każdego dnia – od momentu wprowadzonego lockdown’u wiosną br. i aktualnie – firmy turystyczne o
przeważającym PKD 79.11B ponoszą ogromne straty finansowe sięgające 90%. Brak rozwiązania powyższej
sytuacji powoduje, iż nie mogą skorzystać z dedykowanej, również takim firmom, pomocy sektorowej.
2) Dodatkowy nabór wniosków na subwencje finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju dla sektora
incentive travel i turystyki biznesowej, w szczególności dla firm, które takiej pomocy nie
uzyskały.
Pomoc w postaci subwencji z PFR powinna obejmować podmioty, które do tej pory takiej pomocy nie
otrzymały. Regulamin przyznawania subwencji wymaga modyfikacji pod kątem specyfiki i struktury
spółek działających w branży incentive i turystyki biznesowej. Pomoc powinna zostać rozszerzona na
wszystkie formy prowadzenia działalności gospodarczej, spółek prawa cywilnego i prawa handlowego. Stworzony
w ramach kryteriów pomocy podział na samozatrudnionych i pracodawców, spowodował powstanie luki
obejmującej przedsiębiorców, którzy tworzą liczne miejsca pracy (współpracy) w ramach innych umów niż umowa
o pracę. W przypadku branży turystyki biznesowej jest to bardzo liczna grupa przedsiębiorców i ich
poddostawców, takich jak piloci, przewodnicy, koordynatorzy wyjazdów, kierowcy autokarów, księgowi, a także
dostawcy usług marketingowych.

3) Pilną modyfikację Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020, Dziennik Ustaw
2020 r. poz. 1829 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dn. 9 października
2020, Dziennik Ustaw 2020 Poz. 1758 i wprowadzenie możliwości organizacji spotkań, szkoleń i
konferencji w strefie czerwonej i żółtej przy 25% zajętości danej powierzchni w reżimie
sanitarnym – przy zachowaniu odstępów i obowiązku zakrywania ust i nosa, analogicznie do
wydarzeń kulturalnych.
8) w § 30: a) w ust. 1: – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności
związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje,
spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i
obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest
dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość;”
Zapisy te nie znajdują zrozumienia w sytuacji, gdy jednocześnie wprowadzane są zapisy umożliwiające
podobną działalność:
1) e) w par. 6 ust. 11
11. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami
kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) i działalności związanej z projekcją
filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów
filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne pod warunkiem:
1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby
miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni lub gdy działalność jest prowadzona na otwartym
powietrzu – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami;
2) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i
nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1;
3) udostępnienia co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.
Doświadczenie pokazuje, że od momentu zdjęcia blokady organizacji konferencji i spotkań, która miała miejsce w
dniu 08 czerwca 2020 r. nie zdarzyło się, aby podczas tego typu wydarzeń ktokolwiek zaraził się SARS-COV-2.
Każde organizowane spotkanie, czy też konferencja odbywały się z zachowaniem obowiązujących na dany czas
zasad bezpieczeństwa GIS: maseczka, dezynfekcja i dystans.
Brak możliwości organizacji konferencji, spotkań i wydarzeń, przez organizatorów wydarzeń i wyjazdów, z
udziałem hoteli i dostawców usług związanych z tym sektorem, może doprowadzić do upadku całej, szeroko
pojętej branży turystycznej oraz całego przemysłu spotkań i wydarzeń.
SOIT wnioskuje o wprowadzenie modyfikacji rozporządzenia w trybie pilnym, aby nie dopuścić do
pogłębienia się trudnej sytuacji organizatorów wydarzeń. Rekomendowane jest wprowadzenie wytycznych,
aby w trakcie organizacji spotkań, konferencji i innych wydarzeń:
● zachować dystans 1,5 m pomiędzy uczestnikami
● przyjąć 25% zajętości danej powierzchni przy zachowaniu odstępów, jak to jest w przypadku wydarzeń
kulturalnych zarówno w strefie czerwonej, jak i żółtej
● zachować obowiązek zakrywania ust i nosa, określony w par. 27 ust. 1
4) Dodatkową, dedykowaną pomoc sektorową dla podmiotów działających w przemyśle spotkań
i wydarzeń zawartych w postulatach Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń w liście z dnia
19.10.2020 r.
Postulujemy wraz z Radą Przemysłu Spotkań i Wydarzeń o:
1. Pilne spotkanie przedstawicieli MRPiT oraz innych zaangażowanych instytucji z Radą Przemysłu
Spotkań i Wydarzeń (RPSiW) w celu omówienia elementów pomocy i działań z reprezentowanymi w
RPSiW organizacjami członkowskimi, w tym z SOIT – Stowarzyszeniem Organizatorów Incentive Travel.
2. Oddzielną (równoległą) formułę spotkań roboczych z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii dla
przemysłu spotkań i wydarzeń (uwzględnienie specyfiki tej części gospodarki narodowej).
3. Uwzględnienie kodów PKD, które zostały pominięte w mikrotarczy turystycznej a, o które walczyły nasze
sektory. Dotyczy to zarówno pomocy tej już realizowanej, jak i przyszłej. W szczególności kodów PKD
Agencji Eventowych oraz firm około targowych, (a także wspomnianych wyżej pośredników
turystycznych)
4. Dopłatę do wynagrodzeń i przestojowego dla firm z naszych sektorów, objętych spadkiem 70%,
liczonym rok do roku, przez dowolne 3 kolejne miesiące z okresu pół roku przed złożeniem wniosku.
5. 12 miesięczne memorandum na rozpoczęcie spłat subwencji PFR dla firm z przemysłu spotkań i
wydarzeń.
6. Obniżenie wysokości zwrotu subwencji do PFR o 18,75% związanej z niespełnieniem warunku braku
spadku zatrudnienia (którego warunku firmy nie działające od 6 miesięcy nie mogą spełnić).
7. Dodatkowy nabór na fundusze z PFR dla naszych sektorów.
8. Uruchomienie Funduszu Zwrotów za wydarzenia / spotkania B2B – gwarantującego  zwroty po upływie
180 dni i stabilizującego sytuację klientów biznesowych przy nowych rezerwacjach (szczególnie istotne
narzędzie w sytuacji, kiedy nie mamy dostępu do kredytów obrotowych). Fundusz miałby charakter
kredytu obrotowego na okres 5 lat. Powinien dotyczyć wydarzeń targowych, konferencyjnych,
kongresów, turystyki motywacyjnej i spotkań w hotelach biznesowych.
9. Odroczenie kredytów i leasingów o kolejne 6 miesięcy dla firm z sektorów poszkodowanych.
10. Wprowadzenie bonu na spotkania / wydarzenia – bony dla klientów organizujących spotkania, targi,
konferencje.
11. Zwiększenia puli pomocy płynnościowej dla firm z naszych sektorów /środki kończą się w 2 dni.
12. Wydłużenie maksymalnego łącznego okresu korzystania z dofinansowań wynagrodzeń pracowników na
podstawie art. 15g, 15gg i 15zzb z obowiązujących 3 miesięcy do 9 miesięcy.
13. Skrócenie terminów na zwrot podatku VAT.
14. Pożyczkę długoterminową 0% z gwarancją BGK. Okres karencji 12 miesięcy. Okres spłaty do 6 lat.
15. W celu pobudzenia popytu:
1. Możliwość odliczania kosztów organizowanych spotkań / wyjazdów w kosztach firmy w celu
pobudzenia popytu.
2. Możliwość skorzystania z funduszu socjalnego na organizację wydarzeń w celu pobudzenia
popytu.
3. Możliwość skorzystania z dopłat do wydarzeń i wyjazdów – tzw. bon dla firm – bon + 500 na
pracownika w celu pobudzenia popytu.
4. Obniżenie stawki VAT na nasze sektory dotknięte paraliżem od Nowego Roku 2021 roku.

Otwarcie działalności związanej z organizacją wyjazdów biznesowych, podróży służbowych czy incentive travel
będzie miało miejsce dopiero w 2021 r. Biznes turystyczny zależy od wielu czynników: regulacji prawnych
wprowadzanych przez polskie i unijne instytucje, od polskiej i globalnej sytuacji epidemicznej, decyzji innych
krajów w sprawie otwierania turystyki oraz od decyzji klientów instytucjonalnych dotyczących uwolnienia
budżetów na podróże służbowe i innego rodzaju wyjazdy biznesowe.
„Zdajemy sobie sprawę, że firmy, które nie zostały objęte sektorowym wsparciem nie przetrwają kryzysu. Często
są to firmy, które swoje know-how oraz standardy organizacji wyjazdów budowały i rozwijały przez kilkanaście, a
nawet 30 lat. To firmy, które wnosiły do tej pory bezcenny wkład w rozwój polskiej turystyki i przemysłu spotkań
oraz budowały wizerunek Polski na świecie. W dobie pandemii, kiedy bezpieczeństwo uczestników wyjazdów
wymaga szczególnych działań i jest najwyższym priorytetem, to właśnie tacy doświadczeni przedsiębiorcy, będą
w szczególności promować najwyższe standardy bezpieczeństwa. Są także wizytówką polski w światowej
turystyce oraz ważną siłą napędową, która będzie pracować na odbudowę polskiej turystyki i przemysłu spotkań.”
Tłumaczy Olga Krzemińska-Zasadzka, prezes zarządu SOIT. „Wyrażamy gotowość do systematycznych spotkań
roboczych z zespołem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dedykowanych dla naszego sektora i liczymy
na merytoryczny dialog z administracją rządową.” – dodaje.