Ogromne zainteresowanie i pamięć o papieskich pielgrzymkach na Litwę są odzwierciedleniem religijności Litwinów, którzy uważani są obecnie za jeden z najbardziej religijnych narodów w Europie. Ponad 90% ludności stanowią katolicy (podobnie jak w Polsce). Mimo lat bycia częścią ZSRR (pamiętajmy, że Litwa była do 1991 roku Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką) siła tradycji, a w tym i religii przetrwała.

    Jan Paweł II odwiedził Litwę we wrześniu 1993, zaś 15 lat później powstał projekt upamiętnienia papieskiej wizyty. Zaproponowany przez biskupów litewskich pomysł stworzenia szlaku papieskiego został 8 sierpnia 2007 zatwierdzony przez rząd. Szlak Jana Pawła II prowadzi przez 16 obiektów związanych z pielgrzymką Jana Pawła II. Wśród nich wiele osobiście odwiedził papież, inne wspominał w kazaniach, wszystkie zaś są czczone przez katolików jako miejsca słynące łaskami.
1.    Katedra w Wilnie z kaplicą św. Kazimierza Jagiellończyka, patrona Litwy.
Jest to pierwsze sanktuarium odwiedzone na Litwie przez Jana Pawła II i jednocześnie najważniejsza świątynia w kraju. W katedrze pod wezwaniem św. Stanisława i św. Władysława przechowywane są relikwie patrona Litwy – św. Kazimierza. W katedrze znajduje się też cudowny obraz Madonny Sapieżyńskiej (kaplica Gasztołdów).
2.    Ostra Brama z cudownym obrazem Matki Boskiej oraz kosc. św. Teresy. Znajdujący się w Ostrej Bramie cudowny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej jest miejscem, do którego od lat pielgrzymują wierni. Powielany w różnych formach i upamiętniony choćby przez Mickiewicza, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce przedstawień maryjnych. Obok Ostrej Bramy znajduje się kościół i klasztor karmelitanek bosych p.w. św. Teresy. Odpusty odbywają się w listopadzie i trwają aż 8 dni.
3.    Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Znajduje się na terenie wileńskiej starówki, w kościele pochodzącym z XV w. Od 2004 r. kościół istnieje pod obecnym wezwaniem i mieści cudowny wizerunek Jezusa Miłosiernego, który ukazał się św. Faustynie, kanonizowanej przez Jana Pawła II. Warto zaznaczyć, że św. Faustyna doznała objawień podczas pobytu w Wilnie. Święto Bożego Miłosierdzia jest obchodzone w drugą niedzielę po Wielkanocy, ale w Poniedziałek Wielkanocny odbywa się ulicami wileńskiej starówki Droga Światła – procesja ludzi niosących zapalone świece i podążających za metropolitą wileńskim od Ostrej Bramy po kośc. Miłosierdzia Bożego.
4.    Kalwaria Wileńska to zespół XVIII-wiecznych kapliczek na drodze krzyżowej oraz kościoła. W 1990 roku rozpoczęła się odbudowa kaplic i bramy drogi krzyżowej, które zostały wysadzone w powietrze w 1962 r. przez ówczesne władze. W zachowanym kościele p.w. Odnalezienia Krzyża znajdują się relikwie Krzyża Świętego. Kalwaria Wileńska jest odwiedzana zwłaszcza podczas odbywania Drogi Krzyżowej oraz w Zielone Świątki.
5.    Kościół w Trokach to jeden z nielicznych kościołów działających na Litwie bez przerwy. Wewnątrz znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Trockiej noszącej tytuł patronki Litwy. Obraz jest najstarszym na Litwie wizerunkiem maryjnym. Pochodzący z XV w. obraz miał być według legendy podarowany księciu Witoldowi przez cesarza bizantyjskiego. Odpusty w Trokach odbywają się 15 sierpnia i 8 września.
6.    Kościół w Piwoszunach p.w. Wniebowzięcia NMP słynie z cudownego obrazu Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych pochodzącego z poł. XVII w. Obraz został koronowany w 1988 r. koronami poświęconymi przez Jana Pawła II. Największy w diecezji odpust odbywa się w święto Wniebowzięcia NMP i trwa 8 dni, odpusty odbywają się również 15 sierpnia, 8 września i 24 czerwca.
7.    Kościół w Mariampolu i kaplica w Luginiach znajdują się bardzo blisko polskiej granicy. W kościele pochowany został arcybiskup Jerzy Matulewicz, beatyfikowany przez Jana Pawła II, zaś w niedalekich Luginiach, na ziemi należącej niegdyś do Matulewiczów wybudowana została kaplica p.w. bł. Jerzego. Główne święto przypada na lipiec, kiedy w Mariampolu odbywa się odpust bł. Jerzego.
8.    Katedra w Kownie powstała w XV w. Ogromna budowla jest miejscem, gdzie przechowywane są dwa cudowne obrazy Matki Boskiej – pochodzący z XVI/XVII w. obraz Matki Boskiej Bolesnej i z podobnego okresu obraz NMP – Matki Łaskawej. Katedrę kowieńską odwiedził podczas swojego pobytu na Litwie Jan Paweł II.
9.    Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Kownie powstał w okresie międzywojennym, jako wotum za odzyskanie niepodległości. W czasach ZSRR w kościele działała fabryka. Obecnie przy kościele można obejrzeć stałą wystawę poświęconą pobytowi papieża na Litwie. Jest to też miejsce gdzie Litwini zbierali się na modłach po śmierci papieża.
10.    Zespół klasztorny w Pożajściu to jeden z najpiękniejszych zespołów barokowych w tej części Europy, z kościołem na planie centralnym, fundacji Krzysztofa Paca. W Kościele znajduje się cudowny obraz Matki Pięknej Miłości lub Matki Boskiej Kamedulskiej, którego historia odzwierciedla burzliwe losy kowieńszczyzny. Obecnie zespół pokamedulski jest siedzibą sióstr zakonnych, które próbują przywrócić znaczenie założeniu klasztornemu w Pożajściu, które mocno ucierpiało podczas kolejnych wojen.
11.    Kościół w Szydłowie słynie z cudownego obrazu Matki Boskiej Szydłowskiej. Szydłowo jest miejscem zapewne najstarszych w Europie objawień maryjnych – na pocz. XVII w.  Obok kościoła znajduje się Kaplica Objawienia wzniesiona na miejscu, gdzie pojawiła się Matka Boska. Podczas swojego pobytu na Litwie Jan Paweł II odwiedził Szydłowo, gdzie powierzył opiece Matki Boskiej naród litewski. Pamiątką pobytu papieża jest krzyż postawiony na wzgórzu, w pobliżu miejscowości. Odpusty w Szydłowie należą do najstarszych na Litwie i odbywają się mimo przeszkód, które pojawiały się w historii, od XV w. Tradycyjnie 8 września rozpoczyna się oktawa odpustu, zaś kolejne dni przypisane są różnym grupom wiernych np. wojsku, policji, służbie zdrowia, rodzinie. W Szydłowie został otwarty w 2003 r. Dom Jana Pawła II, który oprócz innych pełni też funkcję domu pielgrzymkowego.
12.    Zespół klasztorny w Cytowianach na Żmudzi należy do największych i najstarszych na Litwie. Klasztor bernardynów istniejący w Cytowianach od XVII w. był rozbudowywany w następnym wieku, zaś po upadku Powstania Styczniowego klasztor został zamknięty, a następnie część budynków zburzono. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z XVII w. W zespole klasztornym powstała w XVII w. Droga Krzyżowa, największa na Litwie, bo składająca się z aż 39 stacji. Początkowo przy każdej stacji znajdowała się garść ziemi przywieziona przez jednego z zakonników z Jerozolimy. Okazała, pełna relikwii, Kaplica Świętych Schodów jest miejscem, do którego pielgrzymują nie tylko Litwini. Najbardziej pobożni pokonują schody na kolanach.
13.    Kościół w Szawlach z charakterystyczną wysoką białą wieżą jest głównym punktem wyjścia pielgrzymek udających się na Górę Krzyży. W kościele w Szawlach znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W 1997 r. Jan Paweł II założył diecezję szawelską.
14.    Góra Krzyży znajdująca się opodal Szawli to miejsce, gdzie od 150 lat ludzie przynoszą krzyże – symbol swojej wiary. W 1430 r. postawiono tu kapliczkę na pamiątkę chrztu Żmudzi. Po upadku powstania listopadowego przynoszone spontanicznie krzyże zapoczątkowały tradycję umieszczania krzyży w tym miejscu. Próby ich zlikwidowania w czasach ZSRR nie powiodły się i miejsce nadal przyciąga pielgrzymów, a krzyży wciąż przybywa. Wypada dodać, że w 2008 na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO została wpisana litewska sztuka rzeźbienia krzyży. Górę Krzyży odwiedził w czasie swojej pielgrzymki na Litwę w 1993 r. Jan Paweł II, a rok później na Górze umieszczono krzyż ofiarowany przez papieża

15.    Kalwaria Żmudzka w rejonie Telsz na Żmudzi powstała XVII w. kiedy to sprowadzeni do Gardai dominikanie założyli Drogę Krzyżową opodal klasztoru. Powstała tym samym pierwsza na terenie Litwy Kalwaria. Łaski i cuda, których doznają pielgrzymi zostały potwierdzone w XIX w. przez komisję kościelną.
Szczególnie wiele osób pielgrzymuje do Kalwarii Żmudzkiej w czasie Wielkiego Odpustu, który odbywa się w dniach 2-12 lipca. W samym kościele znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Jan Paweł II znając znaczenie Kalwarii Żmudzkiej dla Litwinów oraz świętość miejsca niejednokrotnie wspominał miejscowość, a także wydał zgodę na koronację cudownego obrazu.
16.    Kościół w Krakinowie nad Niewiażą w Auksztocie znany jest z cudownego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem pochodzącego zapewne z XVI w. Krakinów jest kolejną miejscowością wspominaną przez Jana Pawła II, który ogłaszając imiona męczenników za wiarę z XX wieku wymienił 8 osób z Krakinowa. Odpust odbywa się tu w oktawę Matki Boskiej Zielnej (15-22 sierpnia).

Podążając szlakiem Jana Pawła II oprócz doznań duchowych związanych z uczuciami religijnymi można jednocześnie podziwiać wspaniałość architektury sakralnej oraz piękno przyrody, zwłaszcza że wiele z sanktuariów znajduje się poza miastami, w malowniczej okolicy.

http://www.piligrimukelias.lt/?id=10&lng=3
http://www.lithuania.travel/uploads/files/dir35/dir1/12_0.php
http://www.siluva.lt/index.php?id=67