Wszystko rozpoczęło się od pierwszego spotkania partnerów w lutym 2017 roku w siedzibie partnera wiodącego – w Instytucie Rozwoju Terytorialnegowe Wrocławiu. Podczas tego spotkania zaprezentowany została podstawowy zarys wzajemnej współpracy oraz najważniejsze punkty tej współpracy i harmonogram. Poszczególni partnerzy zaprezentowali stan turystyki rowerowej na swoim obszarze, przybliżyli swoje wizje dotyczące swojego udziału oraz formy partycypacji w projekcie i w ten sposób zarysowały się pierwsze bardziej konkretne zarysy oraz oczekiwane efekty projektu.

 

Poszczególne prezentacje i późniejsze dyskusje potwierdziły fakt, że każdy podmiot jest na innym etapie przygotowań poszczególnych części projektu i ma różny stopień know-how, ale cel jest wspólny: tzn. przyczynić się do szybszego rozwoju turystyki rowerowej na pograniczu czesko-polskim.
Po pierwszym spotkaniu ponownie zobaczyliśmy się podczas wizyty studyjnej w Opolu. Oprócz ciekawych prezentacji oraz spotkania z Marszałkiem Województwa Opolskiego i Prezesem Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, panem Stanisławem Rakoczym oraz Burmistrzem Miasta Opola, panem Arkadiuszem Wiśniewskim, odbyliśmy przejażdżkę z przewodnikiem po Opolu na rowerach miejskich.

Program całego trzydniowego spotkania był niezwykle atrakcyjny. Warto wspomnieć na przykład o fabryce drewnianych rowerów Wooden Barrel albo o przejażdżce rowerowej do Nysy wraz z prezentacją Ścieżki czarownic na pograniczu czesko-polskim. Druga wizyta studyjna miała miejsca w kraju Kralowohradeckim, we wrześniu 2017 roku, w Hradcu Králové. Najpierw powitał nas radny Pavel Hečko, odpowiedzialny za rozwój regionalny, granty europejskie, dotacje oraz turystykę, wraz z zastępcą ds. rozwoju miasta Hradec Králové, panem Jindřichem Vedlichem. Przedstawione zostały ciekawe prezentacje na temat turystyki rowerowej, tym razem prezentowany z czeskiej perspektywy.

Podczas trzydniowej wizyty partnerzy zapoznali się nie tylko z polityką rowerową miasta Hradec Králové oraz rozwojem jego infrastruktury rowerowej i tras rolkowych, ale również z Ponadregionalną strategią kraju Kralowohradeckiego w zakresie uprawiania sportów rowerowych i rolkowych. Polscy partnerzy sprawdzili jak działa w praktyce Bike Tower (zautomatyzowany system parkowania dla rowerów), odwiedzili również Bajkazyl, publiczny, społeczny serwis rowerowy promujący lokalną kulturę rowerową w Hradcu Králové. Podczas dłuższej przejażdżki rowerowej na odcinku Hradec Králové – Smiřice – Kuks, oprócz wizyty w unikatowym kompleksie barokowym, został zaprezentowany system monitoringu na międzynarodowej trasie rowerowej nr 2 – Labské stezce [pol. Łabska ścieżka]. Jaki jest pozytywny (również ekonomiczny) wpływ trasy rowerowej na rozwój miasta i regionu bezpośrednio potwierdził nam burmistrz miasta Smiřice, pan Luboš Tuzar, który odpowiada za powstanie wspomnianej części Labské stezky [pol. Łabska ścieżka]. Aby cała układanka była kompletna, ostatniego dnia partnerzy spróbowali innej formy turystyki rowerowej – singltrail na obszarze Trutnov Trails.

 

Wartością dodaną spotkania przede wszystkim dla polskich partnerów był fakt, że dzięki skoordynowanemu włączeniu lokalnej i wojewódzkiej administracji samorządowej możliwa jest realizacja również ambitniejszych projektów, których celem jest rozwój infrastruktury rowerowej oraz usług towarzyszących.

 

W międzyczasie, w trakcie realizacji wizyt studyjnych oraz bogatej wymiany doświadczeń, partner wiodący projektu ogłosił przetarg na inwentaryzację dokumentów (infrastruktury dla turystyki rowerowej dla całego obszaru związanego z projektem). Opracowania inwentaryzacji podjęła się polska firma Neuteno, która otrzymała od partnerów niezbędne dokumenty oraz rozpoczęła prace związane z inwentaryzacją. Już w trakcie prac poszczególni partnerzy projektu przesłali pierwsze wnioski i uwagi dotyczące procesu inwentaryzacji.

 

Po ponad pół roku od rozpoczęcia projektu projekt zyskał nowy poziom, który jest jego integralną i bardzo ważną częścią. Całą koncepcję znacznie trudniej realizować, jeśli nie posiada się wsparcia politycznego poszczególnych przedstawicieli. Do tego samego wniosku doszli również uczestnicy forum politycznoadministracyjnego, które miało miejsce w połowie września w Kudowie Zdroju. Polityczne zgrupowanie przedstawicieli wszystkich partnerów jest bardzo ważnym elementem projektu – ma za zadanie wspierać projekt i jego realizację. Podczas pierwszego spotkania projekt został szczegółowo przedstawiony, wspomniano również o czesko -polskiej legislatywie dotyczącej projektu.

 

Uczestnicy podzieleni zostali na grupy (czesko-polskie), w których debatowano nad ewentualnymi trudnościami projektu, oczekiwaniami oraz poszczególnymi celami. Uatrakcyjnienie pogranicza czesko-polskiego, poprawa obsługi komunikacyjnej na tym terenie – to efekty, które w ramach kontynuacji projektu powinny zostać osiągnięte i powinny wpłynąć na wspólny rozwój.