Linie easyJet, wzywając Unię do kierowania się przede wszystkim interesem pasażerów, zaprezentowała w Brukseli nową „Wizję branży lotniczej
w Europie”.

•    Według najnowszych badań redukcja kosztów na 15 największych lotniskach-monopolistach w Europie spowodowałaby obniżenie opłat pobieranych od pasażerów o 1,5 mld euro i zwiększyłaby PKB o 37 mld euro – równowartość 470 tys. etatów
•    ‎Ponadto, odblokowanie inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (ang.: Single European Sky) poprzez eliminację kluczowych problemów, wygenerowałoby dodatkowe 5 mld euro rocznie z tytułu wzrostu wydajności

Linia lotnicza easyJet, europejski lider połączeń w ruchu lotniczym, zaprezentowała w ostatnich dniach lutego w Brukseli inicjatywę „Wizja branży lotniczej w Europie” wzywając tym samym Unię, rządy oraz przedstawicieli regulatorów państw członkowskich do zwiększenia konkurencyjności w tym sektorze. Biorąc pod uwagę fakt, że w Komisji Europejskiej trwają obecnie prace nad nowym pakietem lotniskowym, spółka easyJet uważa, że należy wreszcie zająć się nierozwiązanymi od lat kwestiami, takimi jak reforma systemu opłat lotniskowych oraz Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna.

W ciągu ostatnich 20 lat, dzięki liberalizacji sektora lotniczego, pasażerowie odczuli skutki zwiększenia konkurencyjności w branży, między innymi obserwując coroczne obniżki cen biletów o ok. 1-2%. Zmiany
w poziomie cen nie były jednak odzwierciedleniem obniżek ze strony portów lotniczych, czy też usług związanych z zarządzaniem przestrzenią powietrzną. Do dnia dzisiejszego nie ma skutecznego systemu kontrolowania wysokości opłat i cen usług na wielu lotniskach będących regionalnymi monopolistami, czego efektem jest zwiększenie kosztów podróży dla konsumentów. W związku z tym, easyJet postuluje
o wprowadzenie bardziej rygorystycznych regulacji w stosunku do tych portów, oraz, wprowadzenie zmian w Dyrektywie w sprawie opłat lotniskowych.

Najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez Frontier Economics dowodzą, że bardziej zdecydowane cięcie opłat na 15 głównych portach lotniczych w Europie zaoszczędziłoby pasażerom 1,48 mld euro
i zwiększyłoby liczbę podróży w jedną stronę o 12,2 mln. To z kolei zwiększyłoby wydatki konsumentów
i turystów, przekładając się na wzrost obrotów sklepów i punktów usługowych. Wprowadzenie bardziej restrykcyjnych regulacji spowodowałoby wzrost PKB w Europejskim Obszarze Gospodarczym o 37 mld euro (0,23%), co odpowiada 470 tys. etatom.

Wprowadzenie czterech kluczowych zmian zapewniłoby następujące korzyści:
•    przejście z systemu dual till na single till, aby wszystkie przychody – zarówno z działalności lotniskowej jak i pozalotniskowej – byłby brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości opłat,
•    ograniczenie zwrotu z kapitału w przypadku portów lotniczych o tylko 0,5%,
•    zwiększenie wydajności operacyjnej portów lotniczych o 10%, czyli tyle, o ile wydajność zwiększyły linie lotnicze,
•    zniesienie dopłat w przypadku pasażerów w transferze, za których opłaty są niejednokrotnie o połowę niższe niż w przypadku pasażerów podróżujących z portu wylotu do portu docelowego.

Prezes easyJet Carolyn McCall przedstawiła stanowisko easyJet podczas spotkań z nową Komisarz ds. Transportu Violetą Bulc, wieloma posłami do Parlamentu Europejskiego zainteresowanymi problematyką transportu, oraz podczas przemowy wygłoszonej w Europejskim Klubie Lotniczym.

W swoim przemówieniu prezes Carolyn McCall wezwała Europę do podejmowania decyzji przede wszystkim z myślą o pasażerach.
 
– „Unia Europejska odgrywa kluczową rolę we wspieraniu europejskiego lotnictwa, a easyJet jest tego najlepszym przykładem. Bez liberalizacji, europejska przestrzeń powietrzna nie istniałyby w jej obecnej formie‎ […]”
– „Europa dyskutuje dziś nad tym, jaką politykę przyjąć – zarówno na poziomie lokalnym, jaki i unijnym – aby wesprzeć konkurencję w branży lotniczej w Europie […]”
– „Aby wynik rozmów był jak najkorzystniejszy dla konsumentów, nowe regulacje powinny opierać się na uczciwej konkurencji i swobodzie wyboru.  Wzywamy zatem unijnych decydentów do wprowadzenia zmian do Dyrektywy
w sprawie opłat lotniskowych oraz ponownego rozważenia sposobu wdrażania Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej […]”
 
– „Jeżeli udałoby nam się uporać z tymi dwoma problemami, zwiększylibyśmy wydajność w naszej branży, obniżylibyśmy koszty ponoszone przez konsumentów oraz zwiększylibyśmy PKB o miliardy euro, co jest równoważne setkom tysięcy etatów”.

„Wizja branży lotniczej w Europie” spółki easyJet‎:

„Wizja branży lotniczej w Europie” spółki easyJet opisuje cały proces podróżowania – od rezerwacji, przez lotnisko, po lot i lądowanie na lotnisku docelowym. Na każdym z tych etapów przedstawiamy naszą wizję zmian w ramach prawnych, które ułatwią podróżowanie i uczynią je tańszym dla naszych pasażerów. Poza opłatami lotniskowymi
w dokumencie poddano analizie pozostałe cztery ważne problemy, których eliminacja przyniosłaby korzyści portom lotniczym i pasażerom.‎

Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna:
Spółka easyJet proponuje kierować się trzema zasadami podczas wprowadzania zmian:
1)    Pragmatyczne podejście do zakorzenionych obaw ze strony kluczowych interesariuszy, np. ‎‎poprzez podpisanie porozumienia o niestosowaniu redukcji etatów ‎wśród kontrolerów lotów. Gwarantuje się niezależność przestrzeni powietrznej, a państwa członkowskie utrzymają nad nią pełną kontrolę.
2)    Dzięki wspólnemu zarządzaniu użytkownicy przestrzeni powietrznej zachowają równe prawa.
3)    Przystąpienie do Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej powinno być dobrowolne, ale dostęp
do dofinansowania z Unii Europejskiej powinien być zapewniany wyłącznie jej członkom.‎

Wymiar społeczny‎
Spółce easyJet przyświeca idea społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. poprzez szczególny nacisk na zwiększanie zysku w sposób odpowiedzialny. Oznacza to np. zatrudnianie pracowników na umowy zawierane na warunkach lokalnych i zgodnie z miejscowym prawem, tam, gdzie faktycznie pracują. Współpracujemy również ze związkami zawodowymi w całej Europie. Obecne ramy prawne umożliwiają spółce easyJet postępowanie we właściwy sposób, ale powinno być to możliwe we wszystkich państwach na tych samych zasadach.

Obsługa naziemna
Konkurencja w ramach obsługi naziemnej jest niewystarczająca, co oznacza, że pasażerowie wciąż przepłacają i nie otrzymują w zamian usługi na odpowiednim poziomie.
 
Handel slotami
Linie lotnicze muszą mieć możliwość handlu slotami tak, aby zagwarantować ich możliwie najlepsze wykorzystanie.

Lataj z easyJet z Krakowa! Sprawdź aktualną ofertę na www.easyJet.com!
easyJet Polska na Facebooku – zawsze najświeższe informacje.