Przeciwdziałanie turystyce seksualnej jest jednym z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed branżą turystyczną. Dlatego IGHP podpisała porozumienie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje), na mocy którego będzie promować wśród członków swojej organizacji Kodeks Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w podróżach i turystyce (The Code of Conduct)

 

Branża turystyczna na całym świecie w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Istnieje jednak ciemna strona tego trendu. Wraz ze zwiększającą się liczbą podróżujących rośnie ryzyko wykorzystywania seksualnego dzieci w turystyce, w tym również w Polsce. Uzyskanie i opracowanie dokładnych danych dotyczących skali tego problemu jest trudne, bo wiele spraw nie jest ujawnianych. Bywa, że dzieciom nie udaje się pomóc, bo osoby, które zaobserwowały niepokojące sytuacje, np. na terenie hoteli, barów czy podczas podróży nie zauważyły zagrożenia i w konsekwencji nie przekazały informacji policji.

 

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego podjęła decyzję o współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, by promować wśród swoich członków *Kodeks Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w podróżach i turystyce (The Code of Conduct).

 

– Do porozumienia przystępują firmy z branży turystycznej, m.in. hotele, chcące aktywnie angażować się w przeciwdziałanie wykorzystywaniu dzieci. Cieszymy się, że Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego podjęła zobowiązanie, którego celem jest lepsza ochrona dzieci. To bardzo ważne – mówi Maria Keller-Hamela, wiceprezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Dla IGHP istotne jest, by zwiększać świadomość wśród pracowników branży hotelarskiej poprzez angażowanie do współpracy nowych podmiotów, upowszechnianie zasad, edukowanie i zachęcanie hotelarzy do podejmowania działań prewencyjnych na rzecz ochrony najmłodszych, a co za tym idzie tworzenie odpowiedzialnej turystyki w Polsce.

 

– Zobowiązanie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego do promowania Kodeksu wśród organizacji członkowskich to znaczący krok na drodze zaangażowania naszej branży w przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu. Pracownicy hoteli powinni wiedzieć jak identyfikować sytuację zagrożenia i jak postępować w przypadku jej zaistnienia. Do tego potrzebne są szkolenia personelu. Na uwagę zasługuje fakt, że 13 lipca br., po okresie vacatio legis, wchodzi w życie nowelizacja prawa karnego nakładająca obowiązek zawiadomienia organów ścigania o przestępstwach na szkodę dziecka. Zgodnie z nowym prawem, wszystkie osoby, które mają wiedzę m.in. o wykorzystywaniu seksualnym dzieci, a nie zgłoszą tego odpowiednim organom, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3 – podkreśla prezes IGHP Ireneusz Węgłowski.