W związku ze zbliżającym się letnim sezonem wakacyjnym MSZ zorganizowało spotkanie z udziałem przedstawicieli MSiT, urzędów marszałkowskich i przedstawicieli organizacji branżowych. Zdaniem reprezentujących MSZ dyr. Michalskiego i dyr. Łasińskiego z Departamentu Konsularnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i komfortu turystów niezbędna jest kontynuacja współpracy i koordynacja działań w sytuacji, gdyby zaszła konieczność sprowadzania turystów do kraju po ogłoszeniu niewypłacalności przez touroperatora.

MSZ jest zaniepokojone opóźnieniami we wprowadzaniu regulacji prawnych, zapowiadanych po wydarzeniach 2012 r. Dyr. Departamentu Turystyki w MSiT Maria Napiórkowska poinformowała, że projekt ustawy o TFG jest na etapie uzgodnień Komitetu Stałego Rady Ministrów, w MSiT przeprowadzany jest test regulacyjny projektu nowej ustawy o usługach turystycznych i nadal funkcjonuje Sekretariat ds. pomocy Marszałkom.

Urząd Marszałkowski Woj. Wlkp. przegrał sprawę sądową o zwrot kosztów poniesionych w związku ze sprowadzaniem turystów w 2012 r., gdy nie wystarczyło środków z gwarancji ubezpieczeniowej.

Trwa sprawa sądowa w Sądzie Okręgowym w Warszawie wytoczona przez Urząd Marsz. Woj. Mazowieckiego Skarbowi Państwa w podobnym przypadku – kwestionowana jest implementacja dyrektywy unijnej.

Reprezentujący PIT Sekretarz Generalny Tomasz Rosset omówił w skrócie  obecne regulacje dot. systemu zabezpieczeń oraz sytuację rynkową, przedstawił też potencjalny problem dla MSZ związany z brakiem zabezpieczeń dla linii lotniczych w przypadku upadłości oraz kwestie pakietowania usług turystycznych i konsekwencji tych działań.

MSZ przygotowało projekt nowej ustawy Prawo konsularne, ale bez zasadniczych zmian w tematach interesujących branżę, wyraziło poparcie dla idei TFG (choć sceptycznie ocenia szanse na jego szybkie wprowadzenie) i sugeruje szybkie zmiany w obowiązującej ustawie o usługach turystycznych doprecyzowujące zakres obowiązków poszczególnych podmiotów w przypadku niewypłacalności biur podróży i konieczności ściągnięcia turystów do kraju. Przedstawiciele MSZ przypomnieli, że pomoc konsularna w takich przypadkach jest ograniczona.

W Sejmie o bazie noclegowej

Sejmowa Podkomisja ds. Turystyki tym razem zajęła się stanem bazy noclegowej w Polsce. Informacje na ten temat przedstawiła Podsekretarz Stanu w MSiT Katarzyna Sobierajska, ale dyskusję zdominował najważniejszy obecnie dla hotelarzy temat – kwesta nowej tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych, która stwarza zagrożenie dla ekonomicznego funkcjonowania obiektów noclegowych w naszym kraju. Polska Izba Turystyki konsekwentnie wspiera działania IGHP mające na celu wprowadzenie zmian w tym zakresie.

Gambia – nowe możliwości

Prezes PIT Paweł Niewiadomski spotkał się z przebywającą w Polsce Minister Turystyki i Kultury Gambii Fatou Mas Jobe-Njie oraz z delegacją gambijskich przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z polskimi partnerami. Omówiono możliwości współpracy oraz oferty dot. inwestycji w przemysł hotelarski w Gambii.

 Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl