Interwencja PIT w Ministerstwie Finansów

Polska Izba Turystyki wystosowała list do Janusza Cichonia – Sekretarza Stanu oraz Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów zwracając uwagę na zasadnicze błędy we wchodzących w życie z dn. 1 stycznia 2014 r. przepisach ustawy nowelizującej o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzenie proponowanych regulacji jest zaprzeczeniem motywów wprowadzenia systemu VAT marża do polskiego i unijnego porządku prawnego. W tej sytuacji PIT zwróciła się do Min. Finansów o podjecie pilnych prac legislacyjnych, które doprowadziłyby do zachowania po 31 grudnia 2013 r. obecnie obowiązującego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług turystycznych opodatkowanych według procedury VAT marża. Pełną treść listu znajdziesz tutaj

Prawo autorskie – tabela stawek do zaskarżenia

Do  Biura Izby  Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego zostały dostarczone orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 10 lipca 2013 r. oraz uzasadnienie w sprawie Tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a także zarządzenie Przewodniczącego Zespołu Orzekającego Komisji Prawa Autorskiego. Oznacza to, że wniosek Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego o unieważnienie zatwierdzonej 10 lipca 2013r. przez ZO KPA Tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych zaproponowanej przez 8 OZZ zostanie złożony do Sądu Rejonowego w Poznaniu do dnia 24 grudnia 2013r.  Aktualnie zespół prawników kończy opracowanie tego dokumentu, w którym zostanie uwzględniony  raport badawczy „Zachowania i preferencje gości hotelowych” przygotowany przez GfK Polonia, będący wynikiem przeprowadzonych na zlecenie IGHP, w ramach działalności Konsorcjum IGHP, badań zachowań gości hotelowych. Polska Izba Turystyki aktywnie wspiera działania IGHP w staraniach o unieważnienie Tabeli stawek wynagrodzeń.

POT gotowa na przyjęcie turystów z Azji

W związku z zakończeniem szkoleń dla branży turystycznej nt. przygotowania do przyjęcia turystów z rynków azjatyckich Polska Organizacja Turystyczna  wydała broszurę zawierającą materiały szkoleniowe.

Broszura jest dostępna w wersji elektronicznej w formacie pdf i jest możliwa do pobrania ze stron:    www.pot.gov.pl       www.zarabiajnaturystyce.pl       www.aktualnosciturystyczne.pl

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl