Rada Naczelna przyjęła materiały sprawozdawcze i projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Delegatów oraz pracowała nad projektem zmian do statutu Izby, szczegółowo omawiając kolejne propozycje. Rada oficjalnie zatwierdziła stanowisko PIT w sprawie opodatkowania usług turystycznych podatkiem od towarów i usług. Ponadto podczas posiedzenia przyjęto w poczet członków Izby 8 firm.