Delegaci spotkali się w Hotelu Best Western Felix w Warszawie. Przyjęli przedstawione przez Prezesa Izby Pawła Niewiadomskiego sprawozdanie Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki z działalności Polskiej Izby Turystyki w 2013 roku, sprawozdanie finansowe Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki za 2013 rok oraz sprawozdanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Zatwierdzili też zaproponowany na 2014 r. projekt budżetu Izby. Znaczną część posiedzenia zajęła dyskusja nad zmianami w Statucie Izby oraz głosowania nad poszczególnymi poprawkami. Ostatecznie, po przeprowadzeniu wszystkich głosowań, WZD powierzyło Radzie Naczelnej przygotowanie jednolitej wersji statutu, uwzględniającej przyjęte uchwały, wśród których były m.in. punkty dot. podjęcia działalności gospodarczej, spraw organizacyjnych Izby, zmian w istniejących procedurach oraz kwestie porządkowe.