W zorganizowanej w Sejmie konferencji dot. systemu zabezpieczeń finansowych w turystyce wzięli udział Podsekretarz Stanu w MSiT Katarzyna Sobierajska, Dyr. Departamentu Konsularnego MSZ Marek Ciesielczuk, przedstawiciele Sejmowej Komisji ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki i Podkomisji ds. Turystyki, urzędów marszałkowskich, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz branży turystycznej, wśród których byli reprezentujący Polską Izbę Turystyki Prezes Paweł Niewiadomski i Sekretarz Generalny Tomasz Rosset.

Konferencję prowadzili Przewodniczący Komisji i Podkomisji posłowie Ireneusz Raś i Andrzej Gut-Mostowy. Rozpoczęła się od prezentacji obecnej sytuacji przez Min. Sobierajską oraz przedstawienia propozycji rozwiązań, w tym nowej koncepcji dot. rozszerzenia kompetencji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o tematykę proponowaną wcześniej dla TFG. Prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński przedstawił punkt widzenia ubezpieczycieli i podtrzymał poparcie dla idei utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Zadania marszałków województw i luki w obowiązującej ustawie o usługach turystycznych opisały dyr. Izabela Stelmańska z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Lidia Winkler z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Prezes PIT Paweł Niewiadomski w swoim wystąpieniu odniósł się zarówno do danych historycznych jak i sytuacji obecnej, krótko przeanalizował braki funkcjonującego systemu i przytoczył przykłady rozwiązań funkcjonujących w innych krajach Unii Europejskiej. Tomasz Rosset zwrócił się o udostępnienie uzasadnienia odrzucenia przez rząd założeń projektu ustawy o TFG i uzyskał zapewnienie, że zostanie ono przekazane uczestnikom konferencji drogą mailową. Dyskusja nie przyniosła pomysłów innych rozwiązań niż proponowane wcześniej. Większość zgromadzonych poparła ideę stworzenia TFG lub rozszerzenia kompetencji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Podsumowując konferencję Ireneusz Raś i Andrzej Gut-Mostowy  zaproponowali przeprowadzenie profesjonalnego badania opinii dot. gotowości klientów do poniesienia dodatkowego kosztu z tytułu wpłaty na TFG.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl