NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ROZDANE!

W tym roku po raz czternasty przyznane zostały Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wśród laureatów, oprócz indywidualnych twórców i rzemieślników, znalazły się także dziecięcy zespół pieśni i tańca, młodzieżowa orkiestra dęta, a także lokalni animatorzy kultury. Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy, a także nagrody pieniężne.

 

Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego przyznawane są od 1999 r. Wyróżnienie to otrzymują osoby, które poprzez swoją pracę twórczą, naukową oraz społeczną działają na rzecz rozwoju i promocji Mazowsza. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźć można m.in. ks. Jana Twardowskiego, Józef Hena, Sławę Przybylską-Krzyżanowską i Bogdana Józefa Loebla.

 

LAUREACI XIV EDYCJI NAGRÓD MARSZAŁKA

  • Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke – to najstarszy zespół dziecięcy w Polsce. Swoją działalność rozpoczął w 1946 r. Początkowo tworzyła go kilkunastoosobowa przyszkolna drużyna harcerska. Obecnie zespół skupia ponad pół tysiąca dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 20 lat.

W trakcie swojej 67-letniej działalności zespół dał kilka tysięcy koncertów w kraju, Europie, Azji oraz Ameryce Północnej. Brał również udział w wielu ogólnopolskich imprezach, produkcjach filmowych, a także reprezentował Polskę podczas licznych festiwali i zlotów. W swoim dorobku ma także liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia.

W swojej pracy zespół „Dzieci Płocka” kieruje się przede wszystkim ideą szeroko rozumianego regionalizmu. Uczestnicząca w zajęciach młodzież ma szansę zapoznania się z lokalną kulturą Mazowsza, a także kulturą narodową i jej odrębnością regionalną. Ponadto, dzięki bogatej działalności zespołu, udało się przy nim stworzyć poradnię metodyczną dla nauczycieli.

  • Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Grandioso” jest jedną z najbardziej utytułowanych młodzieżowych orkiestr dętych. Powstały w 1978 r. zespół działa w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu. Skupia dzieci i młodzież w wieku od 8 do 22 lat.

W swoim dorobku posiada liczne nagrody, wyróżnienia i trofea zdobyte zarówno w kraju, jak i zagranicą. Jest jedyną orkiestrą, która jedenastokrotnie zdobyła nagrodę główną GRAND PRIX na Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Jastrzębi Zdroju. W 1993 r. podczas występów we Francji zespół został wpisany do Księgi Rekordów Guinessa, współtworząc największą orkiestrę symfoniczną świata. Występował także podczas wizyty Jana Pawła II w Radomiu w 1991 r. Natomiast w 2003 r. po audiencji u Ojca Świętego zaprezentował pokaz musztry paradnej.

W skład repertuaru orkiestry wchodzą m.in. muzyka marszowa, klasyczna, jazzowa, patriotyczna, rozrywkowa i popularna. Specjalnością Grandioso jest także musztra artystyczna.

  • Prof. dr hab. Janusz Szczepański – historyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Autor licznych publikacji, analiz naukowych. Jego badania koncentrowały się głównie wokół historii Mazowsza w XIX-XX w. ze szczególnym uwzględnieniem problematyki walk o niepodległość, wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 r., emigracji zarobkowej, mniejszości narodowościowo-wyznaniowych, miast, wsi oraz ruchu ludowego. Był współinicjatorem opracowania kilkutomowej syntezy „Dziejów Mazowsza”. Promotor trzynastu rozpraw doktorskich i dwustu prac magisterskich związanych tematycznie z dziejami Mazowsza.
  • Henryk Kulesza – twórca ludowy i regionalista. Jeden z głównych pomysłodawców utworzenia Ośrodka Etnograficznego Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie. Od 1996 r. wkłada wiele wysiłku w pozyskiwanie kolejnych, nierzadko cennych eksponatów dla Ośrodka.

Dzięki jego staraniom ocalał niejeden przedmiot kultury materialnej Kurpiów. Jako opiekun i przewodnik oprowadza gości po Ośrodku – z doskonałą znajomością gwary kurpiowskiej opowiada o życiu Kurpiów oraz prezentuje pieśni kurpiowskie. Organizator konferencji dotyczących dziejów powiatu ostrołęckiego i dziedzictwa historycznego Kurpiów. Propagator kurpiowszczyzny w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych oraz artykułach prasowych m.in. dla „Tygodnika Ostrołęckiego”, czasopisma regionalnego „Kurpie” czy „Gazety Wyborczej”.

W latach 2011-2012 pracował jako główny członek komisji przy opracowywaniu „Słownika Gwary Kurpiowskiej” (przekazał około 400 brakujących słów kurpiowskich). W 2011 r. zebrał i przekazał redakcji „Śpiewnika Kurpiowskiego” 15 pieśni swojego autorstwa. Prezentuje Kurpiowszczyznę jako skrawek województwa mazowieckiego za pośrednictwem pieśni, gadek oraz występów obrzędowych.

  • Zdzisław Fryderych – jest znanym regionalistą oraz znawcą tradycji i kultury ziemi kurpiowskiej. Chętnie udziela się w pracach i działaniach mających na celu rozwój i promocję ziemi kurpiowskiej. Corocznie uczestniczy m.in. w organizacji Niedzieli Palmowej w Łysych, dniu regionalnym organizowanym w Zespole Szkół w Lipnikach, pracach i działaniach Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” oraz w pracach Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ostrołęce.

Oprócz wykonywanej pracy społecznej i działań na rzecz upowszechniania i ochrony kultury północnego Mazowsza Zdzisław Frydrych jest autorem wspomnień „Akowcy z okolic Łysych”, „W kleszczach Gestapo i NKWD” w zbiorowej pracy „Pamiętniki Kombatantów Kurpiowszczyzny” oraz wierszy w „Poetyckim Almanachu Kurpiowszczyzny”. Spisał dzieje powstania i rozwoju wsi Lipniki oraz historię parafii rzymsko-katolickiej w Lipnikach. Praca i twórczość Zdzisława Frydrycha w nieoceniony sposób wpływają na rozwój kultury i tradycji regionalnych.

  • Joanna Augustowska – od 2001 roku kieruje Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie, który od wielu lat jest jednym z ważniejszych animatorów lokalnych nie tylko z zakresu pomocy społecznej, ale i działań z zakresu kultury w województwie mazowieckim.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie stara się odpowiadać na potrzeby środowiska lokalnego, przede wszystkim poprzez aktywizowanie wiejskiej społeczności lokalnej i tworzenie poczucia przynależności do miejsca i grupy. Powstało m.in. nowoczesne Centrum Aktywności Lokalnej, w ramach którego działa Środowiskowy Dom Samopomocy, Asysta Rodzinna oraz Dział Pracy ze Społecznością Lokalną, a w nim Klub Integracji Społecznej, Klub Seniora, wolontariat, samopomoc i partnerstwo lokalne.

Dzięki zaangażowaniu i innowacyjnym działaniom Pani Joanny Augustowskiej Ośrodek stał się liderem i kreatorem działań unikatowych w upowszechnianiu szeroko pojętej kultury. Ośrodek od lat pracuje metodą CAL – Centrum Aktywności Lokalnej. Stara się odpowiadać na rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej, inicjuje działania służące aktywizacji, edukacji i rozwojowi środowiska lokalnego.

  • Krzysztof Chromiński jest z wykształcenia muzykiem, kompozytorem, pedagogiem oraz animatorem kultury. Od ponad 10 lat etatowo pracuje w sektorze kultury – od 2003 r.  w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach, a od 2011 r. jako dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie. Z kulturą związany był od zawsze, również poza pracą zawodową.

Od 2001 r. do chwili obecnej jest instrumentalistą i aranżerem w orkiestrze miejscowego Teatru Es oraz autorem lub współautorem opracowań muzycznych do większości spektakli z ostatnich lat, które wystawiane byty w wielu miejscach Polski i zagranicą. Twórca muzyki do spektaklu „Kopciuch”, członek orkiestry i jeden z głównych aranżerów muzycznych podczas Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Warszawie, a także autor opracowań muzycznych do choreografii na mistrzostwa dla Formacji Tanecznych i Teatrów Tańca Caro Dance oraz Luz.

  • Marek Gaszyński od 55 lat pracuje na rzecz kultury na terenie zarówno m.st. Warszawy jak i całego Mazowsza. Swoją karierę zawodową ściśle związał z muzyką. Pracę dziennikarską rozpoczynał w rozgłośni harcerskiej Polskiego Radia, a następnie w 1962 r. został dziennikarzem muzycznym wspomnianej stacji. W latach 2006-2007 był prezesem zarządu mazowieckiej rozgłośni radiowej Radio Dla Ciebie. Obecnie wykłada historię polskiej muzyki na Uniwersytetach III Wieku, a także jest zaangażowany w tworzenie Muzeum Polskiego Jazzu w Warszawie.

Marek Gaszyński znany jest jako prezenter muzyczny, autor piosenek i książek o tematyce muzycznej. Do najbardziej znanych dzieł należy piosenka Sen o Warszawie, która stała się popularna dzięki nagraniu Czesława Niemena. W swojej karierze wielokrotnie był jurorem festiwali i konkursów muzycznych.

  • Stowarzyszenie „Nasz Zamek” od lat realizuje projekty, których celem jest propagowanie wiedzy historycznej o ziemi sochaczewskiej oraz księstwie mazowieckim. Stowarzyszenie szczególną opieką otoczyło lokalne zabytki, ze szczególnym uwzględnieniem ruin Zamku Książąt Mazowieckich. W zakres działalności stowarzyszenia wchodzą m.in. pełne badania historyczno-architektoniczne baszty tatarskiej w Sochaczewie, tworzenie cyfrowych wizualizacji zabytków oraz inicjowanie i przeprowadzenie wpisu do Rejestru Zabytków najstarszych budowli.

Mieszkańcy miasta i Gminy Sochaczew mogą się cieszyć licznymi wydarzeniami organizowanymi przez stowarzyszenie – konferencjami, wykładami, prezentacjami oraz imprezami animacyjnymi. Do tej pory odbyły się m.in. dwa rycerskie pikniki historyczne z elementami edukacyjnymi i ekspozycją plenerową w trakcie Dni Sochaczewa, rekonstrukcja Bitwy nad Bzurą w Brochowie oraz Rajd Grunwaldzki.

  • Dr Piotr Oleńczak jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin od początku jego istnienia czyli od 2000 r. Jest dwukrotnym laureatem konkursu „Mazowiecka Akademia Książki” organizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

Od lipca 2012 r. pracuje w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie obecnie opiekuje się prawie 1300 cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej na Mazowszu. Od wielu lat pracuje społecznie na rzecz popularyzacji historii i twierdzy Modlin. Obecnie jest jedynym autorem książek naukowych i popularnonaukowych oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych historii Polski, Mazowsza, Puszczy Kampinoskiej, Twierdzy Modlin i okolicznych miejscowości powiatu nowodworskiego.

Do najpopularniejszych dzieł Piotra Oleńczaka należy  „Twierdza Modlin. Przewodnik historyczny z mapą”. Zyskała ona w rankingu książek historycznych ogólnopolskiego magazynu „Odkrywca” zaszczytne miano „hitu wydawniczego”. Doceniona została także przez ogólnopolski portal historyczny Historia.org, uzyskując wysoką recenzję 8/10 puktów. Dzięki tej publikacji tysiące turystów z całej Polski zapoznają się z dziejami i atrakcjami Modlina.