Armator Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. zwiększa zaangażowanie na rzecz  ochrony środowiska poprzez podpisanie karty „Cruise Charter” stworzoną przez Zarząd Miasta Cannes wraz z CCI Nice Côte d’Azur

Operator rejsów  jest pierwszym armatorem, który wziął udział w programie motywacyjnym promowania rejsów przyjaznych dla środowiska w porcie Cannes

[CANNES, Francja] – 25 lipca 2019– Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. („Spółka”), czołowy operator obsługujący rejsy Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises oraz Regent Seven Seas Cruises, zwiększa  dziś swoje zaangażowanie w ochronę morza oraz środowiska naturalnego jako pierwszy armator, który podpisze kartę „Cruise Charter” stworzoną przez Zarząd Miasta Cannes wraz z CCI Nice Côte d’Azur w celu promowania rejsów przyjaznych  środowisku w porcie Cannes.

Karta „Cruise Charter” oparta jest na czterech kryteriach zaprojektowanych z myślą o promowaniu rejsów przyjaznych  środowisku w porcie Cannes: redukcji zanieczyszczenia powietrza, morza, ochrony różnorodności biologicznej i wdrożenia globalnego podejścia do ochrony środowiska. Karta wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2019 roku i obowiązuje z mocą wsteczną w sezonie 2019. W ramach uznania wsparcia ze strony Spółki oraz kosztów operacyjnych związanych z uczestnictwem w tej umowie, które głównie polegają na zwiększonych opłatach za paliwo i odpady, port Cannes udziela wszystkim statkom Spółki zawijającym do portu w Cannes rabatu od podatku portowego w wysokości 0,20 euro na pasażera.

„Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być pierwszym i jedynym armatorem, który dołącza do tej pionierskiej inicjatywy opracowanej przez Zarząd Miasta Cannes oraz CCI Nice Côte d’Azur” – powiedział James S. Mitchell – Wiceprezes ds. operacji morskich HSEM (Zdrowie, Bezpieczeństwo, Środowisko, sprawy Medyczne) w Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. „Doceniamy także Intercruises Shoreside & Port Services za pomoc w sfinalizowaniu  tej umowy. Ochrona środowiska morskiego i wybrzeża stanowi istotną część globalnego programu  «Sail&Sustain» naszej firmy, która współpracuje ściśle ze wszystkimi portami i miejscami docelowymi, jakie odwiedzamy na całym świecie, Spełniamy wymogi lokalnych przepisów i wytycznych, a nawet staramy się  przewyższać te normy.”

Niniejsza umowa została podpisana podczas ceremonii, która odbyła się we Francji w Cannes 25 lipca 2019 roku w ratuszu miasta. Głównymi uczestnikami byli Wiceprezes Norwegian Cruise Line Holdings Ltd James S. Mitchell, David Lisnard, burmistrz Cannes oraz Jean-Pierre Savarino, prezes CCI Côte d’Azur. 

„Wyobrażaliśmy sobie tę kartę «Cruise Charter» jako inicjatywę promującą zarówno rejsy przyjazne dla środowiska, jak i motywującą te firmy, które już do tej pory dużo uczyniły w dziedzinie zachowania jakości powietrza, morza oraz dna morskiego w zatoce Cannes. Dlatego też mamy ogromną przyjemność powitać firmę Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., lojalnego i wieloletniego partnera portu Cannes, jako pierwszego armatora podpisującego tę kartę” – powiedział David Lisnard, burmistrz Cannes.

Informacje na temat Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

Armator Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE:NCLH) jest czołowym globalnym operatorem rejsów, obsługującym norweskie linie Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises i Regent Seven Seas Cruises. Dzięki połączonej flocie 26 statków z liczbą około 54 400 miejsc marki te oferują rejsy do ponad 450 miejsc docelowych na całym świecie. Spółka planuje wprowadzenie siedmiu dodatkowych statków do roku 2025 oraz posiada opcję dostawy dodatkowych dwóch statków w latach 2026 i 2027.

 

 

Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń prognostycznych

Niektóre oświadczenia w niniejszym komunikacie stanowią oświadczenia prognostyczne w rozumieniu amerykańskich przepisów federalnych odnoszących się do papierów wartościowych, mające na celu zakwalifikowanie się do objęcia ochroną od odpowiedzialności ustanowionej na mocy ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Wszystkie oświadczenia inne niż fakty historyczne zawarte w niniejszym wydaniu, w tym między innymi te dotyczące naszej strategii biznesowej, przewidywanych dodatków do floty i celów środowiskowych oraz zobowiązań, są oświadczeniami prognostycznymi. Wiele z tych oświadczeń, lecz nie wszystkie, można znaleźć, szukając takich słów jak „oczekiwać”, „przewidywać”, „cel”, „projekt”, „planować”, „wierzyć”, „szukać”, „będzie”, „może”, „prognozować”, „szacować”, „zamierzać ”, „przyszłość” i tym podobne. Oświadczenia prognostyczne nie gwarantują przyszłych wyników i mogą wiązać się z ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą spowodować, że nasze rzeczywiste dokonania, wyniki lub osiągnięcia będą się znacznie różnić od przyszłych dokonań, wyników lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w tych oświadczeniach prognostycznych. Przykłady takich zagrożeń, niepewności oraz innych czynników obejmują, lecz nie ograniczają się do następujących: niekorzystne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo podróży, takie jak akty terrorystyczne, konflikty zbrojne oraz zagrożenia nimi, akty piractwa i inne wydarzenia międzynarodowe; niekorzystne zdarzenia z udziałem statków wycieczkowych; niekorzystne ogólne czynniki gospodarcze i powiązane, takie jak wahania lub rosnące poziomy bezrobocia, niepełne wykorzystanie siły roboczej i zmienność cen paliw, spadki na rynkach papierów wartościowych i nieruchomości oraz postrzeganie tych warunków, które zmniejszają poziom rozporządzalnego dochodu konsumentów lub zaufanie konsumentów; rozprzestrzenianie się epidemii oraz epidemii wirusowych; naruszenia bezpieczeństwa danych lub innych zakłóceń naszej technologii informacyjnej i innych sieci; ryzyko i zwiększone koszty związane z działalnością międzynarodową; zmiany cen paliwa i/lub inne koszty operacyjne rejsów; wahania kursów wymiany walut; nasz rozwój i inwestycje w nowe rynki; nadwyżka zdolności produkcyjnych na kluczowych rynkach lub na rynku globalnym; brak dostępności atrakcyjnych miejsc portowych; nasza niezdolność do uzyskania odpowiedniego ubezpieczenia; zmieniające się wymagania i regulacje dotyczące prywatności i ochrony danych oraz wszelkich faktycznych lub domniemanych błędów w przestrzeganiu przez nas przepisów; nasze zadłużenie i ograniczenia w umowach regulujących nasze zadłużenie, które ograniczają naszą elastyczność w prowadzeniu działalności, w tym znaczną część aktywów stanowiących zabezpieczenie w ramach tych umów; niestabilność i zakłócenia na światowych rynkach kredytowych i finansowych, które mogą negatywnie wpłynąć na naszą zdolność do zaciągania pożyczek i mogą zwiększyć nasze ryzyko kredytowe kontrahenta, w tym ryzyko wynikające z naszych linii kredytowych, instrumentów pochodnych, zobowiązań warunkowych, umów ubezpieczeniowych i gwarancji płatności postępu za nowe okręty; nasza niezdolność do rekrutacji lub utrzymania wykwalifikowanego personelu lub utraty kluczowych pracowników; opóźnienia w naszym programie stoczniowym i naprawach statków, konserwacji i remontach; nasza zależność od stron trzecich w zakresie świadczenia usług zarządzania hotelami dla niektórych okrętów oraz w zakresie niektórych innych usług; przyszłe podwyżki cen lub większe zmiany albo redukcja komercyjnych usług lotniczych; zmiany w naszych umowach zbiorowych dla członków załogi i inne kwestie dotyczące relacji pracowniczych; toczące się lub zagrażające spory sądowe, dochodzenia i działania egzekucyjne; nasza zdolność do nadążania za rozwojem technologii; sezonowe zmiany w cenach taryf pasażerskich i w poziomach obłożenia w różnych porach roku; zmiany obejmujące regulacje podatkowe i środowiskowe, którym podlegamy; oraz inne czynniki określone w „Czynnikach ryzyka” w naszym ostatnio złożonym raporcie rocznym na formularzu 10-K, raporcie kwartalnym na formularzu 10-Q oraz późniejszych zgłoszeniach złożonych przez spółkę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Powyższe przykłady nie są wyczerpujące i od czasu do czasu pojawiają się nowe zagrożenia. Tego typu oświadczenia prognostyczne opierają się na naszych bieżących przekonaniach, założeniach, oczekiwaniach, szacunkach i prognozach dotyczących naszych obecnych i przyszłych strategii biznesowych oraz środowiska, w jakim spodziewamy się działać w przyszłości. Te oświadczenia prognostyczne odnoszą się jedynie do czasu, w którym są wygłaszane. Wyraźnie zrzekamy się jakiegokolwiek zobowiązania do publikowania jakichkolwiek aktualizacji lub poprawek do jakiegokolwiek oświadczenia prognostycznego zawartego w niniejszym dokumencie lub oświadczeń, jakie mogą być wymienione podczas naszej telekonferencji w celu odzwierciedlenia jakichkolwiek zmian w naszych oczekiwaniach w odniesieniu do nich lub do jakiejkolwiek zmiany wydarzeń, warunków lub okoliczności, na którym opierało się takie oświadczenie, chyba że jest to wymagane mocą prawa.