Łącznie 240 mln koron norweskich przyznano 17 projektom, które będą poświęcone badaniu reakcji ekosystemów na zmiany w klimacie i środowisku oraz ocenie skumulowanego wpływu tych zmian na ekosystem. Osiągnięcie celu, jakim jest zintegrowane zrozumienie ekosystemu ma kluczowe znaczenie, aby stawić czoła wyzwaniom związanym ze środowiskiem naturalnym.

„Aby zrozumieć ekosystemy w sposób spójny, musimy spojrzeć na badania klimatyczne i polarne, badania morskie i dotyczące środowiska naturalnego ze zintegrowanej perspektywy. Cieszę się, że możemy przeznaczyć aż 240 mln koron na projekty badawcze na tym obszarze tematycznym”, mówi Arvid Hallén, Dyrektor Generalny Norweskiej Rady Badawczej.
Zakrojone na szeroką skalę zaproszenie do składania wniosków
Zaproszenie było współfinansowane przez Program dot. Badań Klimatycznych (KLIMAFORSK), Program dot. Badań Polarnych (POLARPROG), Program dot. Oceanów i Obszarów Nadmorskich (HAVKYST) oraz Program Norweskie Badania nt. Środowiska do 2015 roku (MILJO2015).
„Wpłynęły do nas wnioski o dotacje dotyczące zakrojonych na szeroką skalę projektów obejmujących duże, kompleksowe zagadnienia, których nie można by było zrealizować w ramach indywidualnych zaproszeń z poszczególnych programów. Badacze, którzy zazwyczaj ze sobą nie współpracują, połączyli teraz siły, aby przygotować wnioski dotyczące projektów. Uważamy, że znacznie zintensyfikuje to ich działalność naukową”, mówi dyrektor Hallén.
Wielodyscyplinarność i współpraca na dużą skalę są także kluczowymi elementami nowego unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020. Jest to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Norweskie zaproszenie do składania wniosków zmobilizowało badaczy i zwiększyło ich zdolność do konkurowania o finansowanie w ramach europejskiego programu ramowego.

Zielone światło od ministerstw
Przeznaczone na ten cel środki pochodzą w głównej mierze z Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa. Ministerstwa te także dostrzegają wartość tego zakrojonego na szeroką skalę wspólnego zaproszenia. „Jeżeli chcemy, aby bioróżnorodność była w harmonii z celami krajowymi i międzynarodowymi, musimy lepiej zrozumieć ekosystemy i sposób ich funkcjonowania. Wspólne zaproszenie Rady Naukowej Norwegii ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu”, mówi Tine Sundtoft, norweska Minister Klimatu i Środowiska.

Wysoka jakość
W odpowiedzi na zaproszenie zgłoszono łącznie 180 wniosków o dotacje na kwotę prawie 2,2 mld koron. Rada Badawcza bardzo wysoko oceniła jakość złożonych wniosków: „Moglibyśmy przyznać dotacje dwukrotnie większej liczbie projektów niż to miało miejsce, a i tak nadal finansowalibyśmy doskonałe pomysły”, mówi dyrektor Hallén. Jego  zdaniem niefortunnym był fakt, że wiele doskonałych projektów musiało zostać odrzuconych ze względu na ograniczone środki finansowe.
„Norwegia ma jedne z najlepszych na świecie zespołów badawczych w szerokiej dziedzinie, jaką są badania klimatu oraz badania polarne i morskie. Dzięki temu konkurencja między bardzo dobrymi projektami była naprawdę duża”.
„Projekty badawcze, którym przyznano dotacje, będą dotyczyć głównych wyzwań społecznych, z którymi obecnie mamy do czynienia. Będzie to także jeden z ważnych priorytetów w przyszłości”, podkreśla dyrektor generalny. Badania klimatu i badania morskie są obszarami priorytetowymi w długofalowym rządowym programie na rzecz badań i szkolnictwa wyższego. Rada Badawcza uwzględnia te priorytety w swoim wkładzie do budżetu krajowego na rok 2016.

Krajowa koordynacja projektu
Jednemu z projektów przyznano ponad 40 mln koron i będzie on koordynowany na szczeblu krajowym. W ramach tego projektu będą ze sobą współpracować trzy z najlepszych zespołów biologów w Norwegii, aby zbadać łączny wpływ zmian w klimacie i środowisku naturalnym na obszary morskie, rzeczne i lądowe. Projektem kierował będzie prof. Nils Christian Stenseth z Uniwersytetu w Oslo.
Rada Badawcza podkreśla, że wśród osób kierujących wybranymi projektami zachowana została odpowiednia równowaga między kobietami i mężczyznami oraz, że wiele z nich to młodzi badacze.
Znaczną część funduszy przyznano badaczom z północnej Norwegii a wiele projektów będzie realizowanych w Arktyce.  Mają one ogromne znaczenie dla administracji rządowej i licznych gałęzi przemysłu.

Źródło: SPCC/Norweska Rada Badawcza, www.forskningsradet.no