Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi (TTIP) będzie największą umową o wolnym handlu w historii. Partnerstwo podniesie poziom  życia oraz stworzy nowe możliwości gospodarce dla 800 milionów mieszkańców strefy.  Szacuje się, że dzięki TTIP czteroosobowa rodzina w UE może zyskać nawet 545 euro rocznie.

 

Obecnie trwa proces negocjacji TTIP pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Porozumienie pozytywnie wpłynie na codzienne życie Europejczyków i Amerykanów oraz ożywienie gospodarcze na obydwu rynkach. Jednym z zadań TTIP jest poprawa ochrony konsumentów, stymulowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy po obu stronach Atlantyku.

Porozumienie TTIP przyczyni się do zwiększenia wymiany handlowej między UE a USA. Umowa przyniesie wymierne korzyści gospodarcze.  Unia Europejska zyska nawet 119 mld euro rocznie, USA – 95 mld euro – mówi Tony Housh, członek Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham). Korzyści te wpłyną na poziom socjalny mieszkańców strefy. Z raportu AmCham na temat TTIP wynika, że umowa przełoży się na dodatkowe 545 euro rocznie wolnych środków dla czteroosobowej rodziny w UE i 655 euro dla rodziny w USA.

Działania podejmowane przez administrację rządową w kontekście umowy mają na celu zbudowanie środowiska sprzyjającego wzrostowi i innowacji w przedsiębiorstwach, przy jednoczesnym zapewnieniu przepisów mających na celu ochronę indywidualnego konsumenta. Dzięki zmniejszonym barierom inwestycyjnym oraz handlowym, obywatele będą mieli większy dostęp do coraz lepszych usług oraz towarów na rynku. Na rynkowy sukces mogą liczyć nie tylko duże korporacje, ale przede wszystkim firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które uzyskają lepszą pozycję na rynku.

Dzięki prowadzonym debatom, takim jak zorganizowana przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce konferencja TTIP – Szanse i możliwości dla biznesu w Polsce orazforum Czy harmonizacja oznacza równocześnie deregulację? TTIP i konsumenci, której organizatorem było Biuro Komisji Europejskiej w Warszawie i Ruch Europejski, możliwa jest wymiana spostrzeżeń, wątpliwości oraz dyskusja nad brzmieniem porozumienia między różnymi stronami porozumienia, zwolennikami i sceptykami. TTIP stanowi wyzwanie dla decydentów i liderów biznesu, którzy mają za zadanie tworzyć dobry klimat inwestycyjny oraz chronić interes konsumentów.