Zapraszamy na spo­tka­nie z Jolą Słomą & Mir­kiem Trym­bu­la­kiem – auto­rami książki „Ate­lier smaku. 108 potraw bez­glu­te­no­wej kuchni wegańskiej” 21 listo­pada 2015 o godz. 11.00. Partnerem projektu jest Pomorskie Prestige.


Jola Słoma i Mirek Trym­bu­lak są pro­jek­tan­tami mody i auto­rami ksią­żek kuchar­skich. Pro­wa­dzą Ate­lier w Gdyni i War­sza­wie. Od 1993 roku dbają o to, aby każdy klient, który odwie­dzi ich pra­cow­nię, nie­za­leż­nie od cech zewnętrz­nych, czy oka­zji poczuł się wyjąt­kowo i wyszedł dobrze ubrany.

Ich zda­niem kre­atyw­ność jest cechą oso­bo­wo­ści czło­wieka, a nie wyuczo­nego zawodu. Dlatego, oprócz mody i goto­wa­nia, speł­niają się rów­nież w aran­ża­cji wnętrz, pro­jek­to­wa­niu mebli, biżu­te­rii i akce­so­riów. Pod­cho­dzą holi­stycz­nie do życia, sta­ra­jąc się dbać o rów­no­wagę pomię­dzy zdro­wiem, kon­dy­cją fizyczną, wyglą­dem, a tym co buduje wnę­trze czło­wieka i spra­wia, że czuje się szczę­śliwy i speł­niony, nie­za­leż­nie od sytu­acji zewnętrznych.

Są auto­rami ksią­żek kuchar­skich, m.in. „Nakar­mić duszę” i „Ubrać duszę”, a także pierw­szego wege­ta­riań­skiego pro­gramu kuli­nar­nego „Ate­lier Smaku”’ obec­nego na ante­nie Kuchni od 2008 roku. Obec­nie, w każdą nie­dzielę o 19.00, udo­stęp­niają nowy odci­nek pro­gramu na swoim kanale na Youtube (www.ateliersmaku.tv)

Naj­now­sza — szó­sta książka jest zbio­rem prze­pi­sów pocho­dzą­cych wła­śnie z tego źródła. Są one naj­bar­dziej zaawan­so­wane z dotych­cza­so­wej twór­czo­ści kuli­nar­nej auto­rów.  To 256-stronicowy album o bez­glu­te­no­wej kuchni wegań­skiej, podzie­lony na sześć dzia­łów, z pobu­dza­ją­cymi ape­tyt zdję­ciami każ­dej z potraw. Każdy z prze­pi­sów posiada dokład­nie wyli­czone war­to­ści odżywcze.

Wyda­nie cha­rak­te­ry­zuje się wielką dba­ło­ścią o detale m.in. wycię­tym kołem na środku okładki oraz zna­kiem roz­po­znaw­czym autorów-projektantów mody — przy­szytą metką ubraniową.

Pod­czas Tar­gów pre­zen­tują także serię swo­ich autor­skich pro­duk­tów bez­glu­te­no­wej kuchni wegań­skiej. Ich jakość i dobry smak z pew­no­ścią zostaną doce­nione nie tylko przez osoby, które z powo­dów zdro­wot­nych czy też ide­olo­gicz­nych sto­sują taką dietę.

 

„ Zwra­camy szcze­gólną uwagę na skład naszych potraw, który został dobrany z wielką dba­ło­ścią o zdro­wie i środo­wi­sko. Uży­wamy  aro­ma­tycz­nych przy­praw i ziół, ponie­waż ich dobro­czynny wpływ na ludzki orga­nizm znany jest od wie­ków. To one, wraz z pasją goto­wa­nia, two­rzą smak mogący zado­wo­lić rów­nież tych, któ­rzy nie lubią wyrze­czeń, a jedze­nie jest dla nich przy­jem­no­ścią. Współ­cze­sna dieta zawiera zbyt wiele glu­tenu obec­nego pra­wie w każ­dym posiłku. Dla­tego też warto świa­do­mie się­gnąć po pro­dukty w natu­ralny spo­sób bez­glu­te­nowe, żeby uroz­ma­icić codzienny jadłospis.”