Informacja o działalności handlowej spółki easyJet i sprawozdanie z wyników spółki przed okresem zamkniętym za okres sześciu miesięcy do 31 marca 2015 roku

Prognoza 

Według śródrocznego sprawozdania Zarządu
z 27 stycznia 2015 r.

Prognoza zaktualizowana

Wzrost liczby miejsc w pierwszym półroczu 1

ok. +3,5%

ok. +3,7%

Wzrost liczby miejsc w całym roku 2

ok. +5,0%

ok. +5,0%

Przychód na miejsce w pierwszym półroczu
(przy założeniu stałego kursu walut) 1

ok. +2,0%

ok. +2,5%

Koszt na miejsce bez kosztu paliwa w pierwszym półroczu
(przy założeniu stałego kursu walutowego) 1,3

ok. +2,5%

ok. +3,0%

Koszt na miejsce bez kosztu paliwa w całym roku
(przy założeniu stałego kursu walutowego)

ok. +2,0%

ok. +2,5%

Wpływ zmiany kursów walut w pierwszym półroczu 1

Dodatni, 10 mln GBP

Dodatni, 20 mln GBP 5

Wpływ zmiany kursów walut w całym roku 2

Ujemny, 20 mln GBP

Ujemny, 20 mln GBP 5

Jednostkowe koszty paliwa w pierwszym półroczu1, 4

Spadek o 30 mln GBP
do 35 mln GBP 6

Spadek o 35 mln GBP

Jednostkowe koszty paliwa w całym roku 2, 4

Spadek o 90 mln GBP
do 130 mln GBP 6

Spadek o 90 mln GBP
do 120 mln GBP 6

Wynik przed opodatkowaniem w pierwszym półroczu

Strata od 10 mln GBP do 30 mln GBP

Strata od 5 mln GBP do zysku w wysokości 10 mln GBP

 

Spółka easyJet spodziewa się lepszych wyników za pierwsze półrocze w stosunku do prognoz ogłoszonych 27 stycznia 2015 roku w śródrocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki, ze względu na zmiany kursów walut w drugim kwartale.

·    Według prognoz wzrost przychodu na miejsce przy założeniu stałych kursów walut za okres 6 miesięcy
do 31 marca 2015 r. może wynieść 2,5%1
·    Prognozuje się wzrost kosztu na miejsce przy założeniu stałych kursów walut za okres 6 miesięcy do 31 marca 2015 r. o 3,0%1, 3, w związku z wyższymi kosztami odladzania oraz zakłóceń w drugim kwartale
·    Prognozuje się wzrost kosztu na miejsce przy założeniu stałych kursów walut za cały rok o 2,5%2, 3
·    Przyjmując kurs EUR/GBP 1,3574 oraz USD/GBP 1,4917, prognozowany jest dodatni wpływ zmian kursów walut w wysokości ok. 20 mln GBP w okresie 6 miesięcy do 31 marca 2015 r.1, przede wszystkim ze względu na osłabienie euro względem funta
·    Przyjmując powyższe kursy walut, dodatni wpływ zmian kursów walut z pierwszego półrocza zostanie zniwelowany w drugim półroczu, a ich ujemny wpływ w tym okresie szacuje się na 40 mln GBP.  W związku z powyższym, strata na zmianach kursów walut w okresie 12 miesięcy do 30 września 20152 r. może wynieść 20 mln GBP
·    Prognozujemy, że wysokość jednostkowych kosztów paliwa ponoszonych przez easyJet spadnie w okresie 6 miesięcy do 31 marca 2015 r.1 o ok. 35 mln GBP, a w okresie 12 miesięcy do 30 września 2015 r.2 prognozujemy spadek powyższych kosztów4 o od 90 mln GBP do 120 mln GBP6
Według aktualnych prognoz Zarządu, wynik przed opodatkowaniem za okres 6 miesięcy do 31 marca 2015 r. może wahać się od straty w wysokości 5 mln GBP do zysku w wysokości 10 mln GBP. Według poprzednich prognoz wynik przed opodatkowaniem miał być stratą w wysokości od 10 mln GBP do 30 mln GBP.  W ubiegłym roku strata przed opodatkowaniem wyniosła 53 mln GBP. Linie easyJet odnotowały dobre wyniki w pierwszym półroczu, a poziom rezerwacji na drugie półrocze jest zbliżony do poziomu ubiegłorocznego.  W drugim półroczu możemy spodziewać się dalszych fluktuacji kursów walut i cen ropy.

Komentarz Carolyn McCall, prezes easyJet:
„Wyniki spółki easyJet w pierwszym półroczu były dobre. W dalszym ciągu realizujemy przyjętą strategię, w ramach której staramy się maksymalnie ułatwiać podróżowanie i w dalszym ciągu oferować pasażerom niskie ceny biletów.  Podtrzymujemy prognozy, że niższe koszty paliwa będą korzystne dla naszych klientów i spowodują spadek kosztów przelotów. Spółka easyJet jest w dobrej sytuacji finansowej i zapewni stabilne zyski akcjonariuszom,
dzięki atrakcyjnej sieci połączeń i niskim kosztom.”
Spółka easyJet przedstawi bardziej szczegółowe informacje o wynikach za okres 6 miesięcy do 31 marca 2015 r. podczas ogłoszenia wyników za półrocze, które będzie miało miejsce 12 maja 2015 r.

Mechanizmy zabezpieczające przed zmianami cen paliwa i kursów walut

Procent zabezpieczonego zapotrzebowania prognozowanego

Zapotrzebowanie na paliwo

Zapotrzebowanie na USD

Nadwyżka EUR

Sześć miesięcy do 30 września 2015 roku

82%

83%

81%

Średnie kursy/ceny

908 USD/tona

1,58 USD

1,18 EUR

Pełny rok kończący się 30 września 2015 roku

86%

84%

85%

Średnie kursy/ceny

929 USD/tona

1,59 USD

1,18 EUR

Pełny rok kończący się 30 września 2016 roku

Średnie kursy/ceny

71%

869 USD/tona

70%

1,64 USD

64%

1,22 EUR

 

1  Zmiana względem okresu sześciu miesięcy do 31 marca 2014 r.
2  Porównano do okresu 12 miesięcy do 30 września 2014 roku.
3 Wartość nie obejmuje dodatkowej opłaty za usługi nawigacyjne na rzecz Eurocontrol, która została zakwestionowana przez linie easyJet i obecnie trwa spór o jej zasadność.
4 Koszty jednostkowe paliwa obliczono jako różnicę pomiędzy najbardziej aktualnymi kosztami paliwa na miejsce za cały rok 2015 oraz kosztami paliwa na miejsce za cały rok 2014 r., pomnożoną przez liczbę miejsc według danych za cały rok 2015.
5 Kursy spot na 25 marca 2015 r.: USD/GBP 1,4917, EUR/GBP 1,3574.
6 Cena paliwa pomiędzy 550 USD a 750 USD za tonę.

Więcej informacji na www.easyJet.com oraz easyJet Polska na Facebooku.