Ministerstwo Sportu i Turystyki zorganizowało kolejne spotkanie dot. tworzenia sektorowych ram kwalifikacji w turystyce. Zgodnie z deklaracją Polski o przystąpieniu do realizowanego przez Unię Europejską programu wprowadzenia zasad Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) określających kompetencje zawodowe wynikające z uzyskanego wykształcenia i edukacji na różnym poziomie, wszystkie dziedziny gospodarki zobowiązane zostały do współpracy z resortowymi ministerstwami i przygotowanie dla Instytutu Badań Edukacyjnych oczekiwań w tym zakresie.

IBE koordynuje prace nad opracowaniem Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) w skład których wchodzą Resortowe (Sektorowe) Ramy Kwalifikacji (RRK). Celem procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji jest uporządkowanie i odpowiednia walidacja uprawnień zawodowych uzyskiwanych na różnych poziomach edukacji w naszym kraju (w Polsce przyjęto 8 poziomów kształcenia).

Polską Izbę Turystyki reprezentował Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Aleksander Ronikier, który stwierdził, że PIT jako organizacja pozarządowa jest bardzo zainteresowana uporządkowaniem systemu kształcenia i szkoleń zawodowych w turystyce w ramach szkoleńpozaformalnych (szkolenia, kursy, warsztaty) oraz nieformalnych (weryfikacja doświadczeń zawodowych, samokształcenia, e-learningu). Izba bierze aktywny udział  w opracowaniu Resortowych Ram Kwalifikacji, uczestnicząc w spotkaniach zespołu koordynacyjnego powołanego przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także pracując nad konkretnymi aspektami działalności w tym zakresie. Powstał już projekt stanowiska PIT, określający możliwości udziału Izby w opisanym procesie, który w najbliższym czasie zostanie przekazany do MSiT.