W związku z wejściem w życie 25 grudnia br. ustawy o prawach konsumenta UOKiK wskazuje najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa.

Są to: obowiązek przedsiębiorców do udzielania pełnych informacji na temat oferowanych towarów i usług, prawo konsumentów do żądania od samego początku procesu reklamacji jednego z czterech roszczeń: naprawy towaru, wymiany rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (w przypadku, gdy wada jest istotna), domniemanie istnienia wady w chwili wydania towaru – wydłużenie terminu z 6 miesięcy do 1 roku, konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie wynikające z umowy sprzedaży, wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z 10 do 14 dni.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl