– wydano II edycję – informacja
Informujemy, że pod koniec ubiegłego roku w nakładzie 2000 sztuk została wydana II edycja Kodeksu Dobrych praktyk przy organizacji turystyki szkolnej – Poradnik dla dyrektorów placówek oświatowych, biur podróży oraz rodziców.

Wydawnictwo ukazało się nakładem Łódzkiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki przy merytorycznym i finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Łódzkiego Kuratorium Oświaty.

Poradnik jest owocem rzetelnej współpracy i wnikliwej analizy zarówno pod względem prawnym, jak i pod kątem bezpieczeństwa uczestników wycieczek szkolnych organizowanych przez placówki oświatowe na terenie województwa łódzkiego. W 2010 roku został powołany zespół ds. turystyki szkolnej przy Departamencie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z inicjatywy ówczesnego Dyrektora Departamentu – Ryszarda Kalińskiego i Małgorzaty Karwat, obecnie Prezes Oddziału Łódzkiego Polskiej Izby Turystyki. W pracach zespołu brali udział: łódzki Wicekurator, przedstawiciele Wydziału Edukacji UMŁ, Policji Gospodarczej, Ruchu Drogowego oraz Inspekcji Transportu Drogowego, przedstawiciele biur podróży zrzeszonych w izbie regionalnej i inspektorzy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Wycieczki szkolne to formy krajoznawstwa i turystyki, których organizacja powinna odbywać się w oparciu o ustawę o systemie oświaty, akt wykonawczy, jakim jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki oraz o ustawę o usługach turystycznych i inne powiązane akty.

Brak spójności i wzajemnej delegacji wspomnianych ustaw, a także błędna ich interpretacja mają skutki w szerzeniu się „szarej strefy” i narażania najmłodszych na wiele niebezpieczeństw, włącznie z zagrożeniem zdrowia i życia. Praktyka i dokładna analiza przyczyn naruszania prawa lub braku jego respektowania, stwierdzenie wielu nieprawidłowości w organizowaniu i realizacji wycieczek szkolnych przez dyrektorów placówek, nauczycieli i właścicieli biur podróży były wskaźnikiem do opracowania poradnika, który w sposób przejrzysty i dostępny, krok po kroku wyjaśni, jak zgodnie z prawem należy organizować wycieczki szkolne.

Pierwsza edycja spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem, zarówno u pracowników oświaty, jak i biur podróży, rodziców oraz przedstawicieli wszystkich urzędów nadzorujących i kontrolujących turystykę szkolną. Egzemplarze Kodeksu trafiły do szkół w województwie łódzkim i do organizatorów turystyki szkolnej. Jego elektroniczna wersja została zamieszczona na stronach Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty, każdy więc mógł zapoznać się z jego treścią, by rozpocząć organizację turystyki szkolnej zgodnie z wymogami prawa.

Dodatkowym wynikiem trwających dwa lata spotkań jest obecna do dnia dzisiejszego aktywna współpraca branży turystycznej z przedstawicielami wszystkich urzędów biorących udział w redagowaniu Kodeksu. To zdecydowanie przyczyniło się do ograniczenia działań „szarej strefy” i nieuczciwych biur podróży oraz prawidłowej organizacji turystyki szkolnej na terenie województwa łódzkiego, a przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych uczestników imprez turystycznych.
Zmiana niektórych aktów prawnych oraz prośby ze strony Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz biur podróży o ponowne wydanie tego rodzaju publikacji i zorganizowanie konferencji, wpłynęły na decyzję o wydaniu II edycji.

Polska Izba Turystyki ma w swoich planach rozpowszechnienie poradnika we wszystkich swoich oddziałach. Chcemy taką formą edukacji objąć organizatorów imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży, w tym placówki oświatowe i rodziców.

Polska Izba Turystyki Oddział Łódzki w najbliższym czasie podejmie prace nad wydaniem podobnego Kodeksu Dobrych Praktyk przy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Czekamy jednak na zakończenie prac nad modyfikacjami w ustawie o systemie oświaty oraz podjęcie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian rozporządzenia określającego zasady organizacji i nadzoru wypoczynku.

Kodeks w wersji elektronicznej dostępny jest na: https://drive.google.com/file/d/0B9MjwMq7om8_OU5FYnBtYURCdG8/view?usp=sharing